Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Maapõu

Kaevandamine on ühelt poolt vajalik maavarade hankimiseks, ent sellel on oluline negatiivne mõju nii lähikonnas elavate inimeste heaolule kui ka looduskeskkonnale. Seetõttu on tähtis, et kaevandamist lubavad otsused oleksid tehtud erinevaid huve hoolega kaaludes.

Praktikas ei arvestata kaevandamise lubamisel siiski piisavalt inimeste tervise ja heaolu ning keskkonnakaitseliste vajadustega. Kaevanduste rajamine toimub üksikotsuste kaudu, kaalumata seda, kas tegu on selle maavara kaevandamiseks just kõige õigema ja parema kohaga. Seetõttu on kaevanduste planeerimine läbipaistmatu ja avalikkuse jaoks suletud protsess ning hindamata jäävad kaevandamise kumulatiivsed mõjud.

KÕKi eesmärgid maapõue valdkonnas on, et:
  • uute kaevanduste planeerimine toimuks läbipaistvalt ning avatult ja selle käigus arvestataks nende kogumõju;
  • kaevandamislubades määratavad nõuded oleksid piisavad keskkonna, inimeste tervise ja heaolu kaitseks;
  • kaevandamisel hinnatakse kohasel määral keskkonnamõju ning liigse mõju korral ei anta kaevandamiseks luba. .
Eesmärkide saavutamiseks tuleb muuta uute kaevanduste planeerimise praktikat.

KÕKi maapõue valdkonna juht on Kadi-Kaisa Kaljuveer. Uuendatud 29.10.2018