Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Natura 2000

Loodus teadupärast riigipiire ei tunnista ning ühe riigi pingutused elurikkuse kaitsmiseks võivad olla viljatud, kui naaberriigis sellest üldse ei hoolita. Sellest tõdemusest lähtuvalt on Euroopa Liit loonud eriti väärtuslike liikide ja elupaikade säilitamiseks ja parendamiseks kaitsealade võrgustiku, mida tuntakse ka Natura 2000 võrgustiku nime all.

Selleks, et tagada üleliidulise võrgustiku säilimine ja toimimine, on Euroopa Kohus oma praktikas nõudnud rangete kriteeriumite järgimist Natura alasid mõjutada võivate tegevuste mõjude hindamisel ning nende lubamisel. Näiteks tohib sellistel aladel nende kaitsega mitteseotud tegevusi lubada vaid juhul, kui teaduslikust seisukohast on igasugune negatiivne mõju ala terviklikkusele välistatud. Kahjuks ei järgita Eestis sugugi alati Euroopa Kohtu praktikas seatud kriteeriume ning ei arvestata piisavalt arendustegevuse mõjuga Natura 2000 võrgustiku aladele.

KÕKi eesmärgiks on kujundada arendustegevuste mõjude hindamise ja lubamise praktikat Natura 2000 võrgustiku aladel sel viisil, et need järgiksid Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kriteeriume ja tagaksid alade tõhusa kaitse. Eelkõige teeme seda läbi õigusabi andmise strateegilistes juhtumites.

Lisaks juhtumites õigusabi andmisele oleme koostöös oma partneritega võrgustikust Justice&Environment (J&E) pannud kokku ülevaate nn Natura-hindamise olulisematest nõuetest. Sissejuhatust sellesse teemasse (rahastatud Central European Iniative'i poolt) saad lugeda siit.

Koos J&E ja oma Eesti partneritega oleme osalenud ka loodusdirektiivide toimivuskontrolli protsessis (nn REFIT). Meie seisukohaks on, et direktiivide muutmise asemel tuleks neid tõhusalt ellu rakendada. 2016. a novembris saatsime koos Keskkonnaühenduste Kojaga selleteemalise kirja ka Eesti Euroopa Komisjoni volinikule A. Ansipile ja Eesti Europarlamendi saadikutele.

2016. aastal uurisime koos SEIga Natura-hindamise praktikat (täpsemalt eelhindamise küsimust). Sel teemal on valminud analüüs koos soovitustega edasise praktika parandamiseks.

Samuti esitasime koos ELFiga Euroopa Komisjonile Natura-teemalise LIFE-projektitaotluse, projekti tuumaks on inimeste teadlikkuse tõstmine Natura aladest, nende väärtuse, reeglitest, mis seal kehtivad ja sellest, kuidas neid täita. Projekt on saanud rahastuse ja projektitegevustega alustame 2017. a septembris.

Kui ka sina tead mõnes tegevusest, mis ohustab Natura 2000 võrgustiku alasid, võta meiega ühendust k6k@k6k.ee või 742 4524. 

Olulisemad juhtumid

Uudised (alates 2014. a)

Uuendatud 28.06.2017