Keskkonnaload


<SisukordMenetluse etapid>

Mis on keskkonnaluba?

Keskkonnaluba on Keskkonnaameti või –ministeeriumi väljastatav luba, millega antakse arendajale õigus kasutada loodusvarasid (nt vett, maavarasid jms), tekitada saasteaineid (nt heitgaase) ja jäätmeid ning arendada majandustegevust. Esineb erinevaid keskkonnalubasid: keskkonnakomplekslubavälisõhu saasteluba, vee erikasutusluba, jäätmeluba, üldgeoloogilise uurimistöö luba, geoloogilise uuringu luba, maavara kaevandamise luba, kiirgustegevuse luba.

Kui loaga kaasneb oluline keskkonnamõju, viiakse ühtlasi läbi ka kavandatava tegevuse keskkonnamõjude hindamine (KMH).

Erinevate loaliikide puhul on asjakohane pöörata tähelepanu erinevatele küsimustele. Valdkonnaspetsiifilist nõu võid leida Eesti Rohelise Liikumise koostatud Osalusaabitsast.

Kuidas keskkonnaluba koostatakse?


Keskkonnaloa väljaandmise menetluse erinevaid etappe saad vaadata skeemilt.

NB! Skeemil saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida sina saad selles etapis ette võtta.


.

Keskkonnaloa menetlus võib hõlmata ka keskkonnamõju hindamist, sel juhul hõlmab menetlus järgmiseid etappe:

.

NB! Praktikas ei pruugi keskkonnaloa menetlus ja KMH menetlus sellises järjestuses toimuda, vaid loataotluse avalik väljapanek korraldatakse juba enne KMH menetlust või selle kestel. Sel juhul ei tasu osalemiseks oodata KMH menetlust, vaid tuleks osaleda juba loataotluse või eelnõu avaliku väljapaneku käigus.

NB! Avaliku arutelu korraldamine ei ole keskkonnaloa menetluses kohustuslik, vaid seda tehakse ainult vajaduse korral (mille otsustab loa andja). Seetõttu tuleks osaleda juba avaliku väljapaneku etapis (kus saab muuhulgas avaldada soovi avaliku arutelu toimumiseks).

 

Kui Sul tekib keskkonnaloa menetluses osalemisel täiendavaid küsimusi, võid nendega pöörduda Keskkonnaõiguse Keskuse poole: e-post: k6k@k6k.ee, tel: 742 4524


<Sisukord
Menetluse etapid>