KMH algatamine

<KMH-st üldiselt
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab KMH algatamine?

KMH algatamine tähendab, et kavandatud tegevuse keskkonnamõjude hindamiseks on otsustatud läbi viia põhjalik menetlus, milles saab osaleda ka avalikkus. Selles etapis ei otsustata, kas tegevusele antakse luba, või millistel tingimustel luba antakse.

Millistel juhtudel KMH algatatakse?

KMH algatamise üle otsustab tegevusloa andja ehk otsustaja. Kui kavandatav tegevus kuulub olulise keskkonnamõjuga tegevuste nimekirja (vt KeHJS § 6 lg 1), on KMH algatamine kohustuslik.

Tegevuste puhul, mis ei kuulu sellesse nimekirja, tuleb KMH algatamist teatud juhtudel siiski kaaluda (sellised juhud on kirjas KeHJS § 6 lõikes 2 ja VV määruses). Sellisel juhul peab otsustaja andma eelhinnangu, kas tegevusega võib kaasneda oluline keskkonnamõju või mitte. Kui eelhinnang tuvastab, et tegevusega võib kaasneda oluline keskkonnamõju, tuleb algatada KMH.

Samuti tuleb KMH algatada juhul, kui ei ole välistatud kavandatava tegevuse mõju Natura 2000 võrgustiku alale (vt nn Natura hindamise erisusi)

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kui KMH on algatatud:

Kui KMH jäeti algatamata, ent tegemist on olulise keskkonnamõjuga:

Kust saan infot? 

Otsustaja avaldab KMH algatamise või algatamata jätmise otsuse kohta teate Ametlike Teadaannete kaudu. (Teatest saad muuhulgas infot, kus ja millal võid selle otsusega tutvuda.) Samuti leiab üldjuhul otsuse otsustaja dokumendiregistri kaudu (siit pääsed Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi dokumendiregistritesse).

 

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KMH menetluse kohta leiad selgitused siit! 

<KMH-st üldiselt
Järgmine etapp>