Kohaliku omavalitsuse eriplaneering

<SisukordPlaneeringu etapid>


Mis on kohaliku omavalitsuse eriplaneering?

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering on planeeringuliik, millega alates 1. juulist 2015. a otsustatakse olulise ruumilise mõjuga ehitiste rajamise üle. Sellisteks ehitisteks on nt tuulepargid, tehased, milles asub suurõnnetuse ohtu tekitavas koguses kemikaale, tuulepargid.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga valitakse sellistele objektidele sobiv asukoht ning töötatakse välja detailsem planeeringulahendus. Planeeringu alusel saab anda juba konkreetse objekti rajamiseks vajalikud ehitusload, st muid planeeringuid objekti rajamiseks enam koostama ei pea.

Alternatiivina võib sellistele ehitistele asukoha valida üldplaneeringuga, sel juhul on ehitusõiguse andmiseks vajalik veel detailplaneeringu koostamine.

Kuidas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut koostatakse?

Kohaliku eriplaneeringu koostamiseks viib vastav kohalik omavalitsus läbi menetluse, milles eristatakse kaht etappi. Esimeses etapis võrreldakse ja arutatakse objekti võimalike asukohtade üle ning valitakse nendest kõige sobivam. Teisest etapis töötatakse välja täpsem lahendus, nt ehitiste arv, täpne paiknemine planeeringualal jms.

Mõlemas etapis viiakse läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH).

Menetlusetappe vt allolevast nimekirjast.

NB! Nimekirjas saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida Sina saad selles etapis ette võtta.

I Asukoha eelvalik

1.      Planeeringu ja KSH algatamine

2.      Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

3.      Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu

4.      Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamine

5.      Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek

6.      Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik arutelu

7.      Asukoha eelvaliku aruande vastuvõtmine

II Planeeringu detailse lahenduse väljatöötamine

8.      Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande koostamine

9.      Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande avalik väljapanek

10.  Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande avalik arutelu

11.  Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmine

12.  Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avalik väljapanek

13.  Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avalik arutelu

14.  Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamine

Kuidas saan teada, milline etapp parasjagu käimas on?

Selle kohta, millises etapis kohaliku eriplaneeringu menetlus on, saab infot näiteks järgmistest kanalitest:

- planeeringu dokumente saab vaadata valla või linna veebilehelt;

- planeerimismenetlusega seotud dokumente saab otsida ka kohaliku omavalitsuse veebilehel asuvast dokumendiregistrist;

- portaalist www.ametlikudteadaanded.ee saab otsida ametlikke teateid mõningate planeeringuetappide kohta (nt algatamine, asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmine)

<SisukordPlaneeringu etapid>