Detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine (valikuline)

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab DP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalikustamine?

DP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalikustamine ei ole detailplaneeringute puhul alati kohustuslik, vajaduse otsustab üldjuhul kohalik omavalitsus. Kohustuslik on vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine selles etapis seaduses (PlanS § 10 lg 6.1) sätestatud juhtudel.

Selles etapis saavad huvilised tutvuda planeeringu ülesandepüstituse ja võimalike põhimõtteliste lahendustega ning nende kohta arvamust avaldada. Eesmärgiks on anda võimalikult täpne ülevaade kavandatavatest arengutest või arendaja plaanidest.

Seadusega ei ole määratud, kas ja millisel moel (kirjalikult, suuliselt või mõlemal viisil) selles etapis planeeringut tutvustatakse ja seisukohti esitada saab – selle otsustab kohalik omavalitsus.

Eskiislahendus ei ole lõplik ega täielik planeeringulahendus, detailset planeeringulahendust hakatakse välja töötama alles pärast eskiislahenduse arutelu (vt. järgmine etapp). 

Samuti ei ole tegemist viimase avaliku väljapanekuga - planeeringu koostamise ja vastuvõtmise järel korraldatakse veel vähemalt üks avalik väljapanek, mille käigus on samuti kõigil soovijatel võimalik seisukohti esitada.

Koos DP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avaliku väljapanekuga võidakse korraldada ka keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi väljapanek.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kui materjalid pannakse avalikkusele tutvumiseks välja:

Kui korraldatakse avalik arutelu (koosolek):

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab omavalitsus vastama 4 nädala jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse vastavalt Sinu soovile või seisukoha esitamise viisile tava- või e-posti teel.

Kust saan infot?

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud detailplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>