Maakonnaplaneeringu avalik arutelu

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis toimub MP avalikul arutelul?

MP avalikul arutelul tutvustatakse veelkord senise menetluse jooksul valminud planeeringulahendust ning selle senist menetluskäiku, samuti eelnevalt aset leidnud avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohti. 

Avalikul arutelul on võimalus küsida veel täiendavaid selgitusi ning väljendada oma arvamust planeeringulahenduse suhtes. Kui planeeringule esitati avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid, või esitatakse neid arutelul, otsitakse arutelul ka neile lahendusi.

Kui oled seisukohad juba kirjalikult esitanud, siis ei ole avalikul arutelul osalemine tingimata vajalik. Avalikul arutelul osalemine on hea sellepärast, et seal võib saada lisainfot ja selgitusi, miks üks või teine lahendus on valitud, samuti selgitada ise oma kirjalikult esitatud seisukohti.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Mis saab edasi?

Kui Rahandusministeerium võttis Sinu seisukohad arvesse ning seetõttu muutus planeeringu põhilahendus, tuleb Rahandusministeeriumil korraldada uus avalik väljapanek ja arutelu. Sul on õigus nendest osa võtta ning ühtlasi soovi korral uusi seisukohti esitada.

Kui esitasid avaliku väljapaneku käigus planeeringule kirjalikke vastuväiteid ning Rahandusministeerium neile lahendust ei leidnud, peab Rahandusministeerium planeeringu järelevalve raames ka omalt poolt Sinu seisukohad ära kuulama (seda võidakse teha ka kirjalikult). Rahandusministeeriumi vahendusel üritatakse saavutada Sinu ja maavanema vahel kokkulepe. Kui kokkulepet ei saavutata, annab Rahandusministeerium 2 nädala jooksul oma seisukoha esitatud vastuväite kohta. Juhul, kui Rahandusministeerium leiab, et planeering on vastuolus seaduse või muu õigusaktiga või muu planeeringuga, võib ta jätta planeeringu heaks kiitmata ning sel juhul ei saa planeeringut kehtestada.

Kust saan infot avaliku arutelu kohta?


NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise erisuste kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>