Maakonnaplaneeringu avalik väljapanek

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab MP avalik väljapanek?

MP avaliku väljapaneku etapis pannakse avalikult (Rahandusministeeriumi veebilehel, avalikes kohtades) välja senises menetluses koostatud ning Rahandusministeeriumi poolt vastuvõetud planeeringu materjalid - kaardid, seletuskiri jms. 

Selles etapis saavad kodanikud esitada viimast korda omapoolseid kirjalikke seisukohti enne avalikku arutelu ning sellele järgnevat planeeringu lõplikku kehtestamist.

Mida saan selles etapis ette võtta?

  • Avaliku väljapaneku käigus saad tutvuda kõigi planeeringu materjalidega – katsu leida aega vähemalt seletuskirja ja kaardimaterjali põhjalikumaks läbivaatamiseks! 
  • Maakonnaplaneeringu avalik väljapanek kestab vähemalt 30 kalendripäeva, mille kestel peavad materjalid olema välja pandud planeeringuala maakonna keskuses maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja tööaja jooksul.

  • Kui soovid, et planeeringulahenduses oleks midagi teisiti, siis esita väljapaneku jooksul oma seisukohad ja vastuväited! Seisukohti tasub esitada kirjalikult (kas tava- või e-posti teel). Nii saavad need kindlasti üles märgitud ning neid tuleb edaspidi kaaluda. Juhised seisukohtade vormistamiseks leiad siit.

Mis saab edasi?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab Rahandusministeerium vastama 30 kalendripäeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. Vastus peab olema põhjendatud ning selles peab sisalduma info avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta.

Kõiki seisukohti on võimalik arutada veel avalikul arutelul, mis korraldatakse hiljemalt 6 nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Kui oled seisukohad juba kirjalikult esitanud, siis ei ole avalikul arutelul osalemine tingimata vajalik. Avalikul arutelul osalemine on hea sellepärast, et seal võib saada lisainfot ja selgitusi, miks üks või teine lahendus on valitud, samuti selgitada ise oma kirjalikult esitatud seisukohti

Kust saan infot?

  • Avaliku väljapaneku toimumise koha ja aja kohta ilmub teade Rahandusministeeriumi veebilehel hiljemalt nädal enne avaliku väljapaneku toimumist. 
  • Võimalusel tasub jälgida ka ametlikke teateid meedias.
  • Kui planeeringu avaliku väljapaneku kohta ei ole veel teadet ilmunud, saad küsida infot väljapaneku kavandatud aja kohta vastava maavalitsuse regionaalhalduse osakonnast.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise erisuste kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>