Maakonnaplaneeringute menetlus alates 1.07.2015

<Sisukord

Maakonnaplaneeringute ülesanded ja liigid

Uue planeerimisseaduse kohaselt on maakonnaplaneeringute ülesandeks jätkuvalt maakonna ruumiliste suundumuste ja põhimõtete paikapanek.

Joonehitiste ning olulise ruumilise mõjuga objektide asukoha kindlaksmääramiseks tuleks uue seaduse kohaselt koostada aga kas riigi eriplaneering või kohaliku omavalitsuse eriplaneering,

Maakonnaplaneeringuid võib jätkuvalt koostada teemaplaneeringutena (nt jalgrattateede võrgustiku planeerimiseks, väärtuslike maastike või rohevõrgustiku kaitse planeerimiseks) või maakonna osa kohta.

Kuidas maakonnaplaneeringuid koostatakse?

Maakonnaplaneeringute koostamise menetlus on üldjoontes jäänud samaks. Senisest selgemalt on omavahel seotud planeeringumenetlus ja planeeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise menetlus. Menetlusetappe vt alljärgnevast tabelist.

NB! Tabelil saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida sina saad selles etapis ette võtta (pidades seejuures silmas alltoodud selgitusi 1.07.2015. a jõustuvate erisuste kohta).

 1. Planeeringu algatamineKSH algatamine
 2.Planeeringu koostamineKSH väljatöötamiskavatsuse koostamine
 3.Planeeringu koostamineKSH aruande koostamine
 4.Planeeringu eelnõu avalik väljapanekKSH aruande eelnõu avalik väljapanek
 5.Planeeringu eelnõu avalik aruteluKSH aruande eelnõu avalik arutelu
 6.Planeeringu koostamine (jätkub)KSH aruande täiendamine (vajadusel)
 7. Planeeringu vastuvõtmine 
 8.Planeeringu avalik väljapanek 
 9.Planeeringu avalik arutelu 
 10.Planeeringu kehtestamine 

 

Erisused võrreldes varasemate reeglitega:

Eelnõu avalikustamine

Erinevalt varasemast on maakonnaplaneeringu eskiislahenduse (uues seaduses: planeeringu eelnõu) avalikustamine pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringute puhul kohustuslik.

Avalik väljapanek korraldatakse vähemalt planeeringuala maakonna keskuses ning see peab kestma vähemalt 30 päeva. Koos maakonnaplaneeringu eelnõuga pannakse avalikkusele tutvumiseks välja ka planeeringu keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu.

Avalikule väljapanekule järgneb avalik arutelu, mille võib ära jätta vaid juhul, kui keegi ei avaldanud väljapaneku ajal kirjalikult arvamust või kõik arvamused võeti arvesse. Arutelu peab toimuma 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Kui avaldad avaliku väljapaneku ajal planeeringu või keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu kohta kirjalikult arvamust, peab Rahandusministeerium Sulle 30 päeva jooksul vastama. Vastuses antakse teada ka avaliku arutelu toimumise aeg ja koht.

Infot maakonnaplaneeringu eelnõu avalikustamise kohta saad:

Maakonnaplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Vastuvõetud maakonnaplaneeringu avalik väljapanek tuleb pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringute puhul korraldada vähemalt maakonnakeskuses, omavalitsuste keskustes see enam kohustuslik ei ole.

Teine erisus puudutab tähtaegu: neid arvestatakse erinevalt varasemast päevades, mitte nädalates (30 päeva 4 nädala asemel, 45 päeva 6 nädala asemel).

Avalik arutelu võidakse erinevalt varasemast ka ära jätta. Seda juhul, kui keegi ei avaldanud väljapaneku ajal kirjalikult arvamust või kõik arvamused võeti arvesse.