Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamine

<SisukordJärgmine etapp>

Mis toimub asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamise etapis?

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamine tähendab sisuliselt, et otsitakse kavandatavale suurobjektile parimat võimalikku asukohta. Nt maantee puhul otsitakse sobivaimaid trassikoridore, sadama puhul aga sobivaimat maa-ala. Seejuures tuleb lähemalt kaaluda vähemalt kaht võimalikku asukohta.

Asukoha valikul on väga oluliseks kriteeriumiks kaasnevad mõjud, seepärast viiakse selles etapis läbi ka keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi jaoks vajalikud uuringud. Uuringute põhjal selgitatakse välja, millised ja kui ulatuslikud keskkonnamõjud võiksid kaasneda tegevuse elluviimisega erinevates võimalikes asukohtades.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab Rahandusministeerium vastama 30 päeva jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse kas kirjalikult (tava- või e-posti teel) või kokkuleppel ka muul viisil, nt telefoni teel.

Juhul, kui korraldatakse arutelusid, võetakse seal esitatud seisukohad planeeringulahenduse väljatöötamisel kaalumisele, ent eraldi vastust neile andma ei pea.

Kust saan infot?

  • Planeeringu koostamise kohta võib jooksvat infot saada Rahandusministeeriumi veebilehelt või ajakirjandusest, ent seaduses täpsed avalikkuse teavitamise nõuded selles menetlusfaasis puuduvad.
  •  Lähemat infot eriplaneeringu koostamise hetkeseisu kohta saab küsida planeeringu koostamist korraldavast Rahandusministeeriumist, kuhu võid esitada ka ametliku teabenõude.

  • <Eelmine etappJärgmine etapp>