Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Juurdepääs õigusemõistmisele

Õigusaktid

Rahvusvahelised õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

 Eesti õigusaktid

Kohtulahendid

Euroopa Kohus

Euroopa Inimõiguste Kohus


Eesti

Analüüsid ja juhised


Artiklid ja teadustööd

  • Kaarel Relve. Århusi konventsiooni artikli 9 lõige 3 - kas alus piiramatuks actio popularis'eks? // Juridica (2009) nr. 1
  • Kaarel Relve. Influence of Article 9 (3) of the Aarhus Convention on legal standing in Estonian administrative courts // On the role of consistency of the legal system in a democratic republic. Juridica International 2009
  • Kärt Vaarmari. Keskkonnaalane subjektiivne õigus Eesti kohtupraktikas // Juridica (2007) nr. 7
  • Kaarel Relve. Isikute ühendused keskkonnahuvi esindajana: kas iga ühenduse õigus või valitute privileeg? // Juridica (2007) nr. 10
  • Kaarel Relve. Standing of NGOs in Relation to Environmental Matters in Estonia // Juridica International 2006
  • Kaarel Relve, Hannes Veinla. Influence of the Aarhus Convention on Access to Justice in Environmental Matters in Estonia // European Environmental Law Review (2005) nr. 12
  • K. Relve. Füüsiliste isikute subjektiivne avalik õigus ja põhjendatud huvi keskkonnaasjades // Juridica (2004) nr. 1

Uudised


Uuendatud 28.06.2017