Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 62.1. Riikliku järelevalve teostaja

  1. (1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-des 38 ja 39 ning nende alusel sätestatud nõuete täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon.
  2. (2) Käesoleva seaduse §-des 38 ja 39, välja arvatud § 38 lõikes 7 ja § 39 lõikes 3, sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet lisaks Keskkonnainspektsioonile kohaliku omavalitsuse üksus.
  3. [RT I, 04.03.2015, 1 - jõust. 14.03.2015]

1. KeÜS § 62.1 näeb ette, et KeÜS §-des 38 ja 39 sätestatud nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsus. Samad asutused võisid teostada järelevalvet ka varem, kui kallasraja regulatsioon oli sätestatud LKS-s.

2. KeÜS § 62.1 lg 1 sätestab kallasraja sulgemise ja tõkestamise nõuete täitmise üle peamise riikliku järelevalve teostajana Keskkonnainspektsiooni. Nii oli see ka varemkehtinud õiguses, kuivõrd Keskkonnainspektsioonil on üldine järelevalvepädevus LKS-s ja selle alusel sätestatud nõuete täitmise üle (LKS § 70.2).

3. Lisaks Keskkonnainspektsioonile võib KeÜS § 62.1 lõikest 2 tulenevalt teostada riiklikku järelevalvet kallasraja sulgemise ja tõkestamise nõuete täitmise üle ka kohaliku omavalitsuse üksus, välja arvatud nende nõuete osas, mis näevad ette kallasrajale avaliku juurdepääsu tagamise üldplaneeringuga (KeÜS § 38 lg 7) ning kallasraja sulgemise otsustamise üldplaneeringuga (KeÜS § 38 lg 3). Kuna üldplaneeringu kehtestamine on kohaliku omavalitsuse pädevuses, siis ei saa ta nende sätete järgimise üle mõistetavalt järelevalvet teostada. Ka kohaliku omavalitsuse üksus oli riikliku järelevalve teostajaks juba varemkehtinud õiguses, kui kallasraja sulgemise ja tõkestamise nõuded olid kehtestatud LKS-s. Seega ei too KeÜS säte kaasa sisulist muudatust senises praktikas.

4. Lisaks KeÜS-s sätestatud järelevalve teostajatele võib kallasraja regulatsiooni täitmist KorS § 6 lg 3 teise lause ja lg 4 alusel tagada ka politsei, ent seda lubavad need KorS sätted üksnes juhul, kui pädev korrakaitseorgan (KKI või KOV) ise ei saa või ei jõua õigel ajal ohtu tõrjuda või korrarikkumist kõrvaldada. Sel juhul annab KorS politseile õiguse kohaldada edasilükkamatuid meetmeid KorS alusel, kusjuures politsei peab viivitamata teavitama pädevat korrakaitseorganit. Politsei pädevus kehtib ainult seni, kuni esinevad asjaolud, mis takistasid KKI-l või KOV-l meetmeid kohaldada (nt puhkepäev), nende lõppemisel läheb riikliku järelevalve pädevus jälle üle KKI-le või KOV-le. KKI või KOV võib KorS § 6 lg 4 alusel politsei kohaldatud meetme lõpetada või kohaldada uut meedet, kusjuures politseil on õigus saada temalt rakendatud meetmete kohta teavet.