Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 62.4. Vahetu sunni kasutamine

  1. Keskkonnainspektsioonil on lubatud kasutada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
  2. [RT I, 04.03.2015, 1 - jõust. 14.03.2015]

1. Vahetu sunni kasutamine on vajalik KorS erimeetmete (nt valdusesse sisenemine, valduse läbivaatus) kohaldamise tagamiseks. Eelnõu seletuskirjas, millega riikliku järelevalve sätted KeÜS-le lisati, tuuakse välja, et praktikas on esinenud juhtumeid, kus KKI töötajaid takistatakse järelevalvetoimingute teostamisel füüsiliselt – seda nii passiivses kui ka aktiivses vormis.

2. Kallasrajaga seotud nõuete täitmise tagamisel võib füüsilise jõu kasutamine tähendada näiteks kallasrajale viiva aiavärava avamist (kui värav oli lukustatud). Vt ka KeÜS §-de 62.2 ja 62.3 kommentaare.