Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 62.5. Sunniraha määr

  1. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot.
  2. [RT I, 04.03.2015, 1 - jõust. 14.03.2015]

1. Sunniraha näol on tegemist KorS üldmeetmega, mida riikliku järelevalve teostajal on võimalik rakendada vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korrale.

2. KorS üldreegli kohaselt on sunniraha ülemmäär 9600 eurot, kui eriseaduses ei ole sätestatud teisiti (KorS § 23 lg 5). KeÜS § 62.5 kujutabki endast normi, mis „sätestab teisiti“ ning näeb ette oluliselt suurema sunniraha ülemmäära – 32 000 eurot. Selle põhjendusena on eelnõu seletuskirjas, millega säte KeÜS normidele lisati, toodud välja, et maksimaalne võimalik sunniraha määr peab olema selline, mis ka kõige suurema ärihuvi üles kaalub.

3. Sunniraha ülemmäär ei tähenda, et sunniraha tuleks just selles summas määrata. Sunniraha suurus määratakse igal konkreetsel juhtumil vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele: mida raskem ja ohtlikum on korrarikkumise võimalik tagajärg, ja mida olulisem on piiratav avalik hüve, seda suurem on kohaldatav sunniraha. Ent arvestades, et seadusandja on pidanud vajalikuks kallasrajaga seotud nõuete täitmisel sunniraha ülemmääraks seada 32 000 eurot, on ta lugenud piiratavat avalikku hüve ilmselt oluliseks.