Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 47. Avalikkuse teavitamine keskkonnaloa andmise menetlusest avatud menetluse korral

 1. (1) Kui taotlus vastab õigusaktidega sätestatud nõuetele, avaldab keskkonnaloa andja avatud menetluse korral keskkonnaloa taotluse esitamise kohta viivitamata teate, milles märgitakse:
 2. 1) millist käesoleva seaduse § 41 lõikes 1 nimetatud tegevust kavandatakse;
 3. 2) loa taotleja nimi;
 4. 3) andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
 5. 4) andmed keskkonnaloa kavandatud kehtivusaja kohta;
 6. 5) viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav;
 7. 6) igaühe õigus osaleda avatud menetluses;
 8. 7) keskkonnaloa taotluse ja selle kohta antava haldusakti eelnõu väljapaneku aeg ja koht, kui loa andmise otsustamiseks ei hinnata keskkonnamõju ning haldusakti eelnõu on teate avaldamise ajaks valminud või selle valmimise aeg on teada;
 9. [RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
 10. 8) ettepanekute ja vastuväidete (edaspidi koos seisukoht) ning küsimuste esitamise tähtaeg ja adressaat, juhul kui teates on avaldatud teave avaliku väljapaneku ja koha kohta.
 11. [RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
 12. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teade avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes. Teade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes, kui keskkonnaloaga lubatud tegevusega võib kaasneda oluline regionaalne või üleriigiline keskkonnahäiring. Vajaduse korral võib teate avaldada üleriigilise levikuga ajalehes ka muudel juhtudel.
 13. [RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014] 
 14. (21) Ajalehes avaldamise kulud tasub keskkonnaloa taotleja.
 15. [RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
 16. (3) Kui keskkonnaloa taotlus vastab õigusaktidega sätestatud nõuetele, avaldab keskkonnaloa andja taotluse esitamise kohta viivitamata märke internetis.
 17. (4) Valla- või linnavalitsus avaldab seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud andmed ning viide andmete avaldamise kohta internetis. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.
 18. (5) Isikule, kes on avaldanud soovi saada teavet keskkonnaloa menetluse käigus toimuvatest avalikest väljapanekutest ja aruteludest, saadetakse nende kohta teade tema nimetatud elektronposti või postiaadressil.
 19. [RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]
 20. (6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatd teates ei avaldatud keskkonnaloa taotluse ja selle kohta antava haldusakti eelnõu väljapaneku aega ja kohta või seisukoha ning küsimuste esitamise tähtaega ja adressaati, avaldatakse nende andmetega teade käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras viivitamata pärast haldusakti eelnõu valmimist.
 21. [RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]

1. Avatud menetluse läbiviimisel tuleb keskkonnaloa andmise menetlusest teavitada lisaks puudutatud isikutele ka avalikkust. KeÜS § 47 eesmärk on tagada keskkonnaloa menetluses igaühe osalemisõigus vastavalt KeÜS § 28 eesmärkidele (vt nende eesmärkide osas KeÜS § 28 kommentaari). KeÜS §-st 47 tulenevad ka kohustused avaliku teate sisule (lõige 1) ning selle edastamise kanalitele (lõiked 2–5). Analoogselt puudutatud isikute teavitamisega on sätte peamiseks adressaadiks keskkonnaloa taotlust menetlev haldusorgan (üldjuhul Keskkonnaamet või Keskkonnaministeerium), ent lõikest 4 tuleneb teavitamiskohustus ka kohalikule omavalitsusele.

2. Avalikkust tuleb analoogselt menetlusosalistega teavitada keskkonnaloa andmise menetlusest pärast seda, kui loataotluse saanud haldusorgan on tuvastanud, et taotlus vastab õigusaktides sätestatud nõuetele (sh, kas taotlus on esitatud pädevale haldusorganile, kas esitajal oli õigus taotlust esitada jne). Ka siin, sarnaselt KeÜS §-le 46, kehtib tingimus, et kui haldusorgan on taotluse nõuetekohasuse tuvastanud, tuleb teade avaldada viivitamata, st teate avaldamine ei tohi haldusorganist sõltuvatel põhjustel viivitusse jääda.

3. KeÜS § 47 lg-s 1 on sätestatud üksikasjalikult, millist infot peab keskkonnaloa menetluse kohta avaldatav teade sisaldama. Selline üksikasjalik reeglistik avaldatavale infole on keskkonnaotsuste menetlusnõuetes tavapärane praktika. Nii luuakse ühtne halduspraktika ja tagatakse üldsusele tõhus osalemise võimalus. Loetelu aluseks on Århusi konventsioonist tulenevad keskkonnaotsuste tegemisest teavitamise põhinõuded (konventsiooni art 6 lg 2).

3.1. Lisaks KeÜS-st tulenevatele nõuetele tuleb haldusorganil teadet koostades arvestada haldusmenetluse põhinõuetega, mis tulenevad HMS-st (nt peaks teade haldusmenetluse eesmärgipärasuse ja efektiivsuse põhimõtetest (HMS § 5 lg 2) tulenevalt olema võimalikult selge ja üheselt mõistetav). Isik, sh üldsuse esindaja (üldsuse esindaja mõiste osas vt KeÜS § 30 kommentaari 1.3.1), peab saama teatest piisavalt informatsiooni, et mõista oma õiguste või huvide puudutatust kavandatavast tegevusest ning oma osalemisvõimalusi. Seejuures peab teade olema tavakodanikule arusaadav. Teates tuleks vältida liigseid tehnilisi andmeid, keerulisi õiguslikke termineid ja tarbetut kantseliiti. Kui teade ei ole potentsiaalselt puudutatud isikutele arusaadav, ei ole täidetud KeÜS § 28 lg-st 2 tulenev nõue avalikkuse teavitamiseks tõhususega, mis tagab teabe jõudmise puudutatud isikute kätte.

3.2. Info kavandatava tegevuse kohta (KeÜS § 47 lg 1 p 1) peab olema teates esitatud piisava detailsusega. Näiteks ei piisa sellest, kui teade sisaldab üksnes viidet selle kohta, et plaanitakse vee erikasutust, vaid tuleks selgitada täpsemalt, milles nimetatud tegevus seisneb ja millises mahus soovitakse seda ellu viia. Teatest peaks näiteks nähtuma, et plaanitakse rekonstrueerida veetammi, süvendada 1500 m3 ulatuses merekanalit, rajada puurkaevu vee võtmiseks teatud mahus vmt.

3.3. Andmed tegevuse asukoha kohta (KeÜS § 47 lg 1 p 3) tuleks teates esitada nii täpselt kui võimalik, nimetades ära maakonna, kohaliku omavalitsuse üksuse, vajadusel küla ning võimalusel ka katastriüksuse numbri ja nimetuse.

3.4. Teates avaldatav viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav (KeÜS § 47 lg 1 p 5), tähendab viidet keskkonnaloa andja veebilehele. KeÜS § 48 lg 3 kohaselt peavad nii keskkonnaloa taotlus kui ka selle eelnõu olema keskkonnaloa andja veebilehel kättesaadavad kuni taotluse lahendamiseni. Viide peab olema piisavalt selge, et teate lugeja saaks kavandatava tegevuse andmed kätte ilma pikema otsinguta. Seega ei oleks kohane viidata üksnes veebilehele, kus on võimalik loataotlus leida ainult otsingumootorit kasutades, või anda viide üksnes keskkonnaloa andja veebilehe üldisele aadressile.

3.5. Teates on oluline välja tuua ka igaühe õigus avatud menetluses osaleda (KeÜS § 47 lg 1 p 6), et isikud saaksid oma osalemisvõimalusest aru. Vastav nõue tuleneb Århusi konventsioonist (art 6 lg 2 alapunkt ii). Ka siin ei pruugi piisav olla üksnes formaalne viide. Näiteks ei pruugi anda piisavalt infot sõnastus „vastavalt KeÜS § 47 lg 1 p-le 6 on igaühel õigus osaleda avatud menetluses”, vaid teate lugejale peab olema arusaadav, mida konkreetse loa andmise menetluses osalemise võimalus tähendab. Näiteks võib teates märkida, et „Igaühel on õigus loa andmise menetluses osaleda ning loataotlusele ettepanekuid ja vastuväiteid esitada”.

3.6. Osalemisvõimaluste selgitamise eesmärki täidavad ka nõue esitada teates avaliku väljapaneku aeg ja koht (KeÜS § 47 lg 1 p 7) ning ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaeg ja adressaat (KeÜS § 47 lg 1 p 8).

3.7. Keskkonnaloa andmise või sellest keeldumise otsuse eelnõu avaliku väljapaneku aja ja koha kohta teabe edastamise nõue (KeÜS § 47 lg 1 p 7) kehtib üksnes juhul, kui loa andmise eel ei hinnata keskkonnamõju (st ei viida läbi KMH menetlust). Selle põhjuseks on asjaolu, et kui enne eelnõu valmimist tuleb läbida KMH menetlus, ei ole eelnõu valmimisaeg taotluse saamise järel veel teada ja seega ei saa avaliku väljapaneku aega ette planeerida. Kui sellisel juhtumil eelnõu väljapaneku kohta esimeses, loataotlust puudutavas teates infot ei anta, tuleneb KeÜS § 47 lõikest 6 kohustus teha seda viivitamatult pärast eelnõu valmimist.

4. Keskkonnaloa andmise menetluse algatamise teade tuleb üldreeglina avalikustada väljaandes Ametlikud Teadaanded, kohalikus või maakondlikus ajalehes. 

4.1.  Elektrooniline väljaanne Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee) on ka senikehtinud normide kohaselt üheks kanaliks, milles keskkonnalubade taotluste ja eelnõude väljapanekute teated avaldatakse. Ohtu, et kõik huvitatud isikud või üldsuse esindajad pidevalt Ametlikke Teadaandeid ei jälgi, leevendavad muud teavitamise viisid nagu teated ajalehes, KOV-de veebilehtedel (KeÜS § 47 lg 4) ning võimalus tellida teatud menetluse kohta teateid isiklikule e-posti või postiaadressile (KeÜS § 47 lg 5).

4.2.  Ajaleht on üheks peamiseks avatud menetlusest teavitamise vahendiks ka HMS kohaselt (HMS § 47 lg 3), samuti on ajaleheteated üheks põhiliseks avalikkuse teavitamise vahendiks planeerimismenetluses. Ajalehe valik sõltub eelkõige kavandatava tegevuse mõjupiirkonnast (kui mõjupiirkond ületab ühe kohaliku omavalitsuse piire, on kohasem teate avaldamine maakonnalehes), ent ka kohaliku või maakondliku lehe loetavusest. 

4.3. Juhul kui kavandatav tegevus võib kaasa tuua olulise regionaalse või üleriigilise keskkonnahäiringu, tuleb teade avalikustada üleriigilise levikuga ajalehes. Otsustamisel, kas konkreetsel juhtumil on tegemist olulise keskkonnahäiringugatuleb lähtuda KeÜS §-st 3, sh selle lõikes 2 sätestatud eelduslikest juhtudest, mida loetakse oluliseks keskkonnahäiringuks (vt ka KeÜS § 3 kommentaare). Juhtudel, mil teade avaldatakse üleriigilises ajalehes, tuleb siiski jälgida, et ka kohalikud elanikud (keda plaanitav tegevus tõenäoliselt kõige rohkem mõjutab) tegevusest vajaliku intensiivsusega teavitatud oleksid. Menetlust läbiviival haldusorganil tuleb valida selleks sobivad kanalid. Muu hulgas võib haldusorgan arvestada, et KeÜS § 47 lg 4 kohaselt tuleb teade avaldada valla- või linnavalitsuse veebilehel, mis veebilehe piisava kasutusintensiivsuse korral suurendab kindlasti kohaliku elanikkonna teavitatust.

4.4. KeÜS § 47 lg 2.1 kohaselt kannab ajalehes avaldamise kulud keskkonnaloa taotleja. Säte täpsustab KeÜS §-st 12 tulenevat nn „keskkonna kasutaja maksab“ põhimõtet. Kuna keskkonda soovib kasutada keskkonnaloa taotleja, siis peab tema kandma ka selleks vajaliku menetluse lisakulud. Ametlikes Teadaannetes teadete avaldamine on kommentaaride kirjutamise hetkel (jaanuar 2015) riigiasutustele tasuta, ent seadusandja on pidanud oluliseks, et oleks üheselt mõistetav, kes kannab muudes kanalites teadete avaldamise kulud.

5. KeÜS § 47 lg 3 kohaselt tuleb keskkonnaloa andjal esitada taotluse saamise kohta märge ka internetis. KeÜS eelnõu seletuskirja kohaselt oli selle eesmärgiks muuta teavitamine tõhusamaks ja arusaadavamaks, jättes (erinevalt enne KeÜS vastuvõtmist kehtinud õigusest) välja teavitamise Ametlikes Teadaannetes ning asendades selle teavitamisega internetis. Seaduse tõhus rakendamine eeldanuks sellisel juhul internetis vastava uutlaadi teavitussüsteemi väljatöötamist. KeÜS muudatustega lisati 2014. aastal loamenetluse sätetesse Ametlikes Teadaannetes teate avaldamise kohustus, ent jäeti kehtima ka internetis märke avaldamise kohustus. Käesoleva kommentaari kirjutamise hetkel ei ole veel teada, kuidas internetimärgete süsteem tulevikus rakenduslikult toimima hakkab.

6. KeÜS § 47 lg-s 4 on teavitamiskanalina ette nähtud teate avalikustamine valla- või linnavalitsuse veebilehel. Tegemist on uue kohustusega, mille eesmärk on avalikkuse parem teavitamine (eriti arvestades, et ajaleheteated ning Ametlikes Teadaannetes avaldatavad teated ei pruugi alati olla tõhusateks infokanaliteks). Kohalikul omavalitsusel tekib teate avaldamise kohustus üksnes juhul, kui talle saadetakse loa andja poolt keskkonnaloa taotlus (vastav loa andja kohustus tuleneb KeÜS § 43 lg-st 1). Oluline on silmas pidada, et kohalik omavalitsus ei muutu selle kohustuse tõttu loamenetluse läbiviijaks ja mingeid muid kohustusi talle selles menetluses ei teki. Pigem tuleks kohaliku omavalitsuse veebilehte käsitada teeviidana, mis aitab huvitatud isikutel täiendavalt kavandatud tegevusest teada saada ning mõista, kas nad soovivad menetluses osaleda ja kust selle kohta lisainfot saab. Vastavalt KeÜS § 47 lõikele 4 peab teade olema omavalitsuse veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni, st kuni loataotluse kohta otsuse tegemiseni loa andja poolt.

7. KeÜS § 47 lg 5 näeb ette konkreetses loamenetluses avalike väljapanekute ja arutelude kohta teabe edastamise isikutele, kes on selleks soovi avaldanud. Nii puudutatud või huvitatud isik kui ka üldsuse esindaja, kes soovib kindlasti olla menetluskäiguga kursis, saab nimetada loa andjale enda elektronposti- või postiaadressi ning loa andja saadab talle vastavad teated sellele aadressile. KeÜS rakendamise seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt suurendab selline lahendus üldsuse esindajate või puudutatud isikute võimalusi menetluses osalemiseks, sest nad ei pea konkreetse loamenetluse avalikest väljapanekutest ja aruteludest teada saamiseks pidevalt ajalehti või Ametlikke Teadaandeid jälgima, millisel juhul on alati oht, et mõni teade võib tähelepanuta jääda. Kohustus teadete saatmiseks ei laiene seletuskirja kohaselt mitte ainult loataotluse ja eelnõu avalikule väljapanekule ja arutelule, vaid ka KMH raames toimuvale avalikustamisele, kui loamenetluses KMH läbi viiakse. 

8. KeÜS § 47 lg 6 reguleerib olukorda, kus loa taotluse kohta teate esitamisel ei olnud võimalik veel loa eelnõu valmimise ja seetõttu ka selle väljapaneku aega prognoosida. Sel juhul tuleb teade avaliku väljapaneku ja arutelu kohta avaldada viivitamatult pärast eelnõu valmimist. Selline olukord saab tekkida eelkõige juhul, kui loa eelnõu koostamiseks on vajalik lisainfo kogumine, näiteks KMH läbiviimine, mis võtab palju aega ja mille kestus ei ole täpselt ennustatav. 

8.1. Loa taotleja ja andja jaoks tähendab KeÜS § 47 lõikest 6 tulenev kohustus teatud juhtudel mitme teate avaldamist ja suuremaid kulusid. Ehkki see suurendab halduskoormust, on seadusandja pidanud osalemisõiguse tagamise eesmärgil oluliseks, et nii loa taotlusest kui ka eelnõu valmimisest oleks avalikkust eraldi teavitatud. See võimaldab huvitatud isikutel tutvuda loataotluse sisuga juba taotluse esitamise järel, ehkki eelnõu asjus seisukohtade esitamise võimalus avaneb pärast eelnõu valmimist. Enamikul juhtudest peaks loa eelnõu väljapaneku aeg aga juba taotlusest teatamisel prognoositav olema, ning sel juhul on võimalik piirduda ühe teatega.

8.2. KeÜS § 47 lõikes 6 sätestatud juhul ei ole nõutav, et teade avaldataks uuesti kohaliku omavalitsuse veebilehel, kuna haldusakti eelnõu valmimisest ei ole omavalitsus kohustatud teatama.