Üldplaneeringu avalik arutelu

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>

<Tagasi algusesse

Mis toimub ÜP avalikul arutelul?

ÜP avalikul arutelul tutvustatakse veelkord planeeringulahendust ning selle senist menetluskäiku, samuti eelnevalt aset leidnud avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohti. 

Avalikul arutelul on võimalus küsida veel täiendavaid selgitusi ning väljendada oma arvamust planeeringulahenduse suhtes. Kui planeeringule esitati avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid või esitatakse neid arutelu enda käigus, otsitakse arutelul neile lahendusi.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Mis saab edasi?

Kui sinu vastuväited jäeti arvestamata:

  • Kui kohalik omavalitsus on leidnud, et ei saa Su kirjalikke vastuväiteid planeeringus arvestada, peab maavanem planeeringu järelevalve raames ka omalt poolt Sinu seisukohad ära kuulama. 
  • Maavanema vahendusel üritatakse saavutada Sinu ja omavalitsuse vahel kokkulepe. Kui kokkulepet ei saavutata, annab maavanem 2 nädala jooksul oma seisukoha esitatud vastuväite kohta.
  • Juhul, kui maavanem leiab, et planeering on vastuolus seaduse või muu õigusaktiga või muu planeeringuga, võib ta jätta planeeringu heaks kiitmata ning sel juhul ei saa KOV planeeringut kehtestada.
Kui sinu seisukohti/vastuväiteid arvestati:

  • Kui Sinu poolt esitatud seisukohti võeti aga kohaliku omavalitsuse poolt arvesse ning seetõttu muutusid planeeringu põhilahendused, tuleb kohalikul omavalitsusel korraldada uus avalik väljapanek ja arutelu. Sul on õigus nendest osa võtta ning ühtlasi soovi korral uusi seisukohti esitada. 

Kust saan infot?

  • Teade avaliku arutelu toimumise koha ja aja kohta ilmub valla või linna veebilehel koos avaliku väljapaneku kohta käiva teatega. Võimalusel tasub jälgida ka valla või linna ametlikke teateid ajalehes või ajalehtedes, kus neid avaldatakse. Mõnikord avaldatakse avaliku arutelu toimumise kohta ka eraldi teade (samades kanalites nagu teade avaliku väljapaneku toimumisest).
  • Kui esitasid avaliku väljapaneku käigus kirjalikke seisukohti, antakse sulle avaliku arutelu toimumise aeg ja koht teada ka kohaliku omavalitsuse vastuses. Korduva avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamisel peab kohalik omavalitsus teavitama tähtkirjaga selle toimumisest kõiki, kes eelmise väljapaneku ajal kirjalikke seisukohti esitasid.
  • Arutatava planeeringulahendusega on kuni arutelu toimumise päevani võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse veebilehel.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud üldplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!  

<Eelmine etappJärgmine etapp>