Üldplaneeringute menetlus alates 1.07.2015

<Sisukord

Üldplaneeringute ülesanded ja liigid

1. juulist 2015. a jõustuva uue planeerimisseaduse kohaselt on üldplaneeringud jätkuvalt omavalitsuse arengupõhimõtteid ja maakasutust üldisemalt kindlaksmääravad planeeringud. Lisaks võidakse üldplaneeringus kindlaks määrata olulise ruumilise mõjuga objektide asukohad, sel juhul ei ole nende asukoha valikuks vaja koostada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut.

Kuidas üldplaneeringuid koostatakse?

Üldplaneeringute koostamise menetlus on üldjoontes jäänud samaks. Senisest selgemalt on omavahel seotud planeeringumenetlus ja planeeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) menetlus. Menetlusetappe vt alljärgnevast tabelist.

NB! Tabelis saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida sina saad selles etapis ette võtta (pidades seejuures silmas pidada alltoodud selgitusi 1.07.2015. a jõustuvate erisuste kohta).

 

 1. Planeeringu algatamineKSH algatamine
 2.Planeeringu koostamineKSH väljatöötamiskavatsuse koostamine
 3.Planeeringu koostamineKSH aruande koostamine
 4.Planeeringu eelnõu avalik väljapanekKSH aruande eelnõu avalik väljapanek
 5.Planeeringu eelnõu avalik aruteluKSH aruande eelnõu avalik arutelu
 6.Planeeringu koostamine (jätkub)KSH aruande täiendamine (vajadusel)
 7. Planeeringu vastuvõtmine 
 8.Planeeringu avalik väljapanek 
 9.Planeeringu avalik arutelu 
 10.Planeeringu kehtestamine 


Erisused võrreldes varasemate reeglitega:

Eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu

Üldplaneeringu lähteseisukohti enam ei avalikustata, selle asemel avalikustatakse planeeringu eelnõu ehk esialgne ettepanek. Koos üldplaneeringu eelnõuga pannakse avalikkusele tutvumiseks välja ka planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Avalikule väljapanekule järgneb avalik arutelu. Arutelu peab toimuma 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Teade planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu kohta tuleb avaldada hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.

Üldplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Avalikust väljapanekust ja arutelust tuleb sarnaselt varasemaga teavitada ajalehtedes ja linna või valla veebilehel, avalikes kohtades teadete avaldamine aga enam kohustuslik ei ole.

Olulise erisusena võidakse vastuvõetud üldplaneeringu avalik arutelu ära jätta. Seda juhul, kui keegi ei avaldanud väljapaneku ajal kirjalikult arvamust või kõik arvamused võeti arvesse.