Üldplaneeringu koostamine

<Eelmine etapp     
 Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis toimub ÜP koostamise etapis?

ÜP koostamine tähendab planeeringu sisu väljatöötamist, sealhulgas määratakse nii ruumilise arengu põhimõtted, teede ja tänavate asukohad kui ka maa-alade ehitus- ja kasutustingimused. Seejuures tuleb kohalikul omavalitsusel arvestada planeeringu koostamisel läbiviidava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) tulemustega.

ÜP koostamise tulemusena valmivad planeeringu kaardid ja tekstiosa, mis selgitab planeeringuga määratavaid maakasutustingimusi  ja moodustab kaartidega ühtse terviku.

Mida saan selles etapis ette võtta? 

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Koostamise arutelude käigus esitatud seisukohad saavad koostaja poolt läbi kaalutud edasiste planeeringulahenduste väljatöötamise käigus, millest peab kujunema parim võimalik lahendus võimalikult paljude huvide ja vajaduste rahuldamiseks.

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omavalitsus vastama 4 nädala jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse vastavalt Sinu soovile või seisukoha esitamise viisile tava- või e-posti teel.

Kust saan infot?

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud üldplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!  

<Eelmine etapp Järgmine etapp>