Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

J&E 2013

Justice & Environment on üle-euroopaline võrgustik, mis koondab Euroopas tegutsevaid keskkonnaõigusega tegelevaid (valitsusväliseid) organisatsioone. Võrgustiku eesmärgiks on Euroopa Liidu õiguse muutmise ja selle liikmesriikides jõustamise läbi tagada normid ja praktika, mis kaitseks tõhusalt keskkonda, inimesi ja loodust. Lisaks Keskkonnaõiguse                                                     Keskusele kuulub võrgustikku 9 täisliiget ja 3 partnerorganisatsiooni teistest Euroopa riikidest.

KÕK osaleb võrgustiku töös alates 2008. aastast. Võrgustiku 2013. a tööplaani elluviimist toetas Euroopa Komisjon LIFE+ programmi raames tegevustoetusega. KÕK osales võrgustiku tegevustes järgmistes teemavaldkondades:

Keskkonnaalaste õiguste valdkonnas oli fookuses keskkonnaalase kaebeõiguse teemalise EL direktiivi väljatöötamine ning ettevalmistused 2014. a toimuvaks Aarhusi konventsiooni osapoolte kohtumiseks. Varasemates uuringutes oli võrgustik kaardistanud mitmeid probleeme seoses nii keskkonnaalase kaebeõiguse kui teiste Aarhusi konventsioonis sätestatud õigustega (juurdepääs keskkonnainfole, keskkonnaalastes otsustes osalemise õigus). Leidmaks tuvastatud probleemidele lahendusi EL ja rahvusvahelisel tasandil, osales J&E eelpool nimetatud protsessides omapoolsete ettepanekutega.

Keskkonnamõju hindamise valdkonnas toimus 2013. a EL tasandil kehtivate reeglite (EL KMH direktiivi) ülevaatamine. Sarnaselt keskkonnaalaste õigustega, oli võrgustikul ja selle liikmetel juba eelnev pikaajaline kogemus õigusnormide ja nende rakendamise edulugude ja kitsaskohtadega. Seetõttu osales J&E 2013. aastal direktiivi muutmise protsessis omapoolsete ettepanekutega, tuginedes liikmesriikide praktikale.

Vt J&E analüüsi KMH rakendamise praktika kohta liikmesriikides (pdf, ingl k)

EL keskkonnavastutuse reeglite läbivaatamine leiab aset 2014. aastal. Kuna J&E soovib ka selles protsessis aktiivselt osaleda, siis uuriti 2013. a võrdlevas analüüsis kehtiva EL keskkonnavastutuse direktiivi ülevõtmist liikmesriikides. Täpsemalt oli uurimise all küsimus, millistel juhtumitel keskkonnavastutuse reegleid kohaldatakse.

Vt J&E analüüsi "keskkonnakahju" mõiste kohta keskkonnavastutuse kontekstis (pdf, ingl k)

Kliimamuutuse valdkonnas keskendus J&E 2013. aastal energeetikale, täpsemalt taastuvenergia allikate kasutuselevõtule ning selle soodustamise meetmetele. Võrgustik koostas oma liikmete abiga võrdleva analüüsi erinevates EL riikides taastuvenergeetika valdkonnas kehtivatest reeglitest ja muudest meetmetest (nt ametlikest juhistest).

Vt KÕKi ülevaadet Eesti taastuvenergeetikat puudutavatest reeglitest (pdf, ingl k)

Vt J&E koondanalüüsi (pdf, ingl k)

Ruumiline planeerimine kujutas endast J&E jaoks uut valdkonda, milles võrgustiku liikmed varem koostööd teinud ei olnud. Tulevaste fookusteemade väljavalimiseks kaardistati 2013. a aastal erinevates liikmesriikides kehtiva regulatsiooni põhitunnused ja peamised väljakutsed ning koostati selle põhjal võrdlev analüüs.

KÕK osales J&E tegevustes omalt poolt Eesti õigusnormide ja praktika kohta info andmise ja analüüsimisega. Erinevatest liikmesriikidest laekunud info alusel koostas J&E võrdleva analüüsi ja üldisi seisukohti EL poliitikakujundamise ja õigusloomeprotsessides.

Vt J&E analüüsi avalikkuse ruumilisse planeerimisse kaasamise kohta (pdf, ingl k)


Varasematel aastatel J&E tegevuse käigus koostatud KÕKi analüüsid ning J&E võrdlevad analüüsid on kättesaadavad KÕKi kodulehel:  http://k6k.ee/meie-teenused/tehtud-tood/je-analuusid