Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Maapõue kasutus

Kaevandamine on ühelt poolt vajalik maavarade hankimiseks, ent teisalt on sellel negatiivne mõju nii lähikonnas elavate inimeste heaolule kui ka looduskeskkonnale. Seetõttu on tähtis, et kaevandamist lubavad otsused oleksid tehtud erinevaid huve põhjalikult kaaludes.

Praktikas ei arvestata kaevandamise lubamisel siiski piisavalt inimeste tervise ja heaolu ning keskkonnakaitse vajadustega. Kaevandusi rajatakse üksikotsuste kaudu, mille tõttu jääb kaalumata, kas tegu on konkreetse maavara kaevandamiseks just kõige õigema ja parema kohaga. Selle tagajärjel on kaevanduste planeerimine läbipaistmatu ja avalikkuse jaoks suletud protsess ning kaevandamise kumulatiivsed mõjud jäävad hindamata.

 

KÕKi eesmärgid maapõue valdkonnas:

  • uusi kaevandusi planeeritakse läbipaistvalt ja avatult ning selle käigus arvestatakse nende kogumõju;
  • kaevandamislubades määratavad nõuded on piisavad keskkonna, inimeste tervise ja heaolu kaitseks;
  • kaevandamisel hinnatakse kohasel määral keskkonnamõju ning liigse mõju korral ei anta kaevandamiseks luba.
Eesmärkide saavutamiseks tuleb muuta uute kaevanduste planeerimise praktikat.


Uuendatud 12.03.2019