Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kliimamuutus

Inimtekkeline, eelkõige kasvuhoonegaaside heitest tulenev kiire kliima muutumine kujutab ohtu nii elurikkusele kui ka inimestele. Eesti on Euroopa Liidu liikmena otsustanud kasvuhoonegaaside heidet oluliselt vähendada. Samas on Eesti ühe elaniku kohta üks suuremaid kasvuhoonegaaside tekitajaid Euroopas ja maailmas. Lõviosa sellest heitest tuleb põlevkivienergeetikast. Üha suurenev põlevkivi kasutamine vedelkütuste tootmiseks võimaldab küll Eestis tekkivat CO2 heidet vähendada, ent on maailma mastaabis jätkuvalt kahjuliku mõjuga.

KÕKi strateegiline eesmärk kliimamuutuse valdkonnas on, et arengukavad ja seadusandlus näevad ette piisavaid meetmeid selleks, et täita Eesti rahvusvahelisi kliimaalaseid kohustusi, sealhulgas põlevkivi kaevandamise ja töötlemise järkjärgulise lõpetamise.

Eesmärgi saavutamiseks räägime kaasa kliima- ja energeetikavaldkonna dokumentide koostamise juures, teeme muudatusettepanekuid ning analüüsime valdkonna olukorda.

 

Uuendatud 12.03.2019