Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Mets

KÕKi eesmärgid metsa valdkonnas on:

  • Raie tegemise tingimused ja raiemaht Eestis tagavad rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevate kliimaeesmärkide täitmise ning arvestab elurikkuse säilitamise vajadusega;
  • Olulise mõjuga raiet puudutavatesse otsustesse (näiteks planeeringud, rohevõrgustike rajamine, riiklike ja kohalike kaitsealade loomine, raied KAH aladel) kaasatakse avalikkus sisuliselt ning otsuste tegemisel arvestatakse kogukondade ja keskkonnaühenduste argumentidega ning keskkonnamõjudega.
Uuendatud 03.07.2022