Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Osalusjuhised ja nõustamine

2012. a märtsist kuni 2013. a märtsini viis KÕK ellu projekti "Teavitamis- ja nõustamiskampaania "Oska osaleda"", mille eesmärgiks oli saavutada, et keskkonnaotsuste tegemisse kaasatavad isikud ja nende ühendused osaleksid õiges etapis asjakohaste seisukohtadega, mis võimaldaks keskkonnaotsuste tegijail nende huve kaaluda. See omakorda võimaldab vähendada keskkonnaasjades konflikte ja kohtuvaidlusi ning tõsta otsuste kvaliteeti.

Kuidas osaleda oma elukeskkonna kujundamises

Projekti raames tegeldi kahe olulise suunaga:

    • esiteks andsid KÕKi juristid tasuta õigusabi - projekti käigus nõustati kodanikke ja kodanikuühendusi konkreetsetes keskkonnaotsuste menetlustes, sh selgitati neile osalemise võimalusi, abistati neid seisukohtade koostamisel ja suhtluses ametiasutustega;
    • teiseks koostati praktilised veebipõhised juhised osalemiseks planeeringute ja keskkonnalubade menetlustes, mida tutvustati erinevais Eesti paigus toimuvail teabepäevadel.

Tasuta õigusabi

KÕK nõustas pöördujaid keskkonnaotsuste tegemise menetluses osalemisel - nt planeeringute, keskkonnalubade, keskkonda puudutavate kavade, keskkonnamõjude hindamise menetluses.

2012. a märtsist kuni 2013. a märtsini osutasime õigusabi 24 juhtumi puhul - kohalike elanike või vabaühenduste seisukohtade esitamisel planeeringute või keskkonnalubade menetlustes, samuti osalemisvõimaluste väljaselgitamisel.

Viie suurema/olulisema juhtumi kohta koostasime juhtumianalüüsid: