Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keila torutehas

Juhtumi kirjeldus

AS Harko Keila plaanib Keila linna Jõe tänavale elamurajooni lähedusse rajada plasttorude tehast.  Tehase mastaabid ja sellega kaasnevate mõjude ebaselgus tekitab kohalikes elanikes muret ja vastuseisu. Põhilisteks probleemideks on tootmisprotsessis õhku lenduvad saasteained ja plastmassilõhn, müra , tehasega kaasnevad transpordivood ning mitmetonnised gaasimahutid. Ka on elanike hinnangul tootmiskompleks oma mõõtmetelt liiga suur (3 hoonet kogupindalaga 10 600 m2 ja kõrgusega 13, 5 m), et elurajooni kõrvale sobida.

Tehase kavandamiseks on koostatud detailplaneering ja mitmed ekspertiisid müra ja õhusaaste kohta, kuid neis on puudusi ja vasturääkivusi. Seepärast soovivad inimesed, et planeeringule viidaks läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), milles hinnataks muuhulgas ka tehase koosmõju samasse piirkonda kavandatava magistraalteega. Keila linnavalitsus on KSH läbiviimise vajaduse osas olnud muutlikul meelel, septembris 2008 kohalike elanike nõudmisel küll KSH algatati, kuid arendaja advokaatide survel tunnistati KSH algatamise otsus sama aasta novembri algul kehtetuks.

KÕK osutas kohalikele elanikele õigusabi KSH vajaduse põhjendamisel ning kohtukaebuse täiendamisel.