Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Salutaguse mõisamaade vahetus

Juhtumi kirjeldus

Kohila vallavalitsus algatas 2008. aasta suvel Salutaguse mõisamaade detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kujundada 243 ha suurusele planeeringualale kaasaaegne  äri-, tootmis- ja elukeskkond.

Õigusabi taotlejale teeb muret arendusplaanide ebaselgus – ei ole teada, millist laadi äri- ja tootmistegevust kavandatakse. Segadust tekitab näiteks asjaolu, et KSH aruandes eelistatav alternatiiv on „traditsiooniline eesti küla ökoküla põhimõttel, lisaks emissioonivaba tootmine”, kuid aruandes nimetatakse arenduse tulemust ka „väikelinlikuks multifunktsionaalseks keskkonnaks”. Puuduvad ka tõendid kasutatava tehnoloogia toimivuse kohta – kuidas saavutatakse emissioonivaba tootmine ja tarbitava vee ringkasutus puhastusseadmete abil.

Õigusabi

KÕK andis selles juhtumis õigusabi, kuna tegu on keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkonnaga, mis kuulub KÕKi huviteemade hulka. Ühtlasi on selle mastaapse arendusprojekti näol tegu tüüpilise näitega ruumilisest planeerimisest Eestis, kus suur osa arendustegevust toimub üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute kaudu.

Kohalikud elanikud saatsid 20. septembril 2009.a KSH aruandele KÕKi kaasabil koostatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused.

Tulemus      

Kuna KSH aruande avaliku väljapaneku kestus ei vastanud seaduse nõuetele, siis korraldati lisaks veel kolm nädalat kestev KSH aruande täiendav avalik väljapanek. KSH aruannet nõustuti mitmetes osades täiendama, kuid üldplaneeringuga kooskõlas olevat lahendust (mida soovisid kohalikud elanikud)  välja töötama ei nõustutud.   2010.a. veebruaris kiitis Keskkonnaamet KSH aruande heaks.