Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Sangaste jäätmekäitlusterminal

Juhtumi kirjeldus

OÜ Ecocleaner plaanis Valgamaale Sangaste valda rajada jäätmekäitluskoha tavajäätmete käitlemiseks D.O.M.E meetodil, mida firma kasutab kavandatavaga analoogses terminalis Sillamäel. Terminali rajamiseks Sangaste valda on Ecocleaner esitanud jäätmeloa taotluse Keeni jäätmejaama territooriumile. Loataotluse alusel viidi läbi ka keskkonnamõju hindamine, mille käigus hinnati lisaks Keeni jäätmejaama asukohale veel kolme asukohta ning valiti nende seast parima alternatiivina välja Kõlli maaüksus. Sangaste valla üldplaneering näeb jäätmekäitlusega seotud tegevust seni ette vaid Keeni jäätmejaama alal.

Kõlli maaüksus Sangaste vallas (pilt: Hele Kängsepp)

KÕKi poole pöördusid õigusabi saamiseks Sangaste valla elanikud, kelle hinnangul oli keskkonnamõjude hindamine tehtud pealiskaudselt, puudulike andmete alusel ja pole arvestatud asukoha iseärasusi. Terminali pole ette nähtud kaasaegseid reoveepuhasteid ning kaudne mõju – kinnisvarahindade langus ja mõju kohalikule ettevõtlusele -  on jäetud täielikult arvestamata.

Õigusabi

KÕK andis kohalikele elanikele õigusabi, kuna tegu on juhtumiga, mis on seotud kahe KÕKi huviteema  – keskkonnamõju hindamise ning suurobjektide planeerimisega. KÕK koostas jäätmekäitluskoha asukohavaliku kohta õigusliku analüüsi, mille tulemusena leidis, et jäätmekäitluskoha asukoht tuleb valida üldplaneeringuga, kuna OÜ Ecocleaner kavandatav terminal on olulise ruumilise mõjuga objekt. Lisaks analüüsile koostas KÕK kohalikele elanikele ülevaate jäätmekäitluskoha kavandamisega seotud võimalikest menetluste ja nendes osalemise võimaluste kohta.

Tulemus

Keskkonnaamet keeldus OÜ-le Ecocleaner jäätmeloa andmisest, kuna loa taotlus oli esitatud Keeni jäätmejaama territooriumile, ent KMH käigus selgus, et teine asukoht oli parem. 2010.a. juuni seisuga ei ole KÕKile teadaolevalt uut jäätmeloa taotlust esitatud.

Materjalid

 KÕKi koostatud analüüs jäätmekäitluskoha asukohavaliku osas

Sangaste jäätmekäitluskeskuse juhtumianalüüs

Juhtumi kronoloogia