Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Supilinna tiik

Juhtumi kirjeldus

SA Tähtvere Puhkepark on asunud ette valmistama laulaulava ja Emajõe vahele jääva Supilinna tiigi ja selle lähiala korrastamist avalikuks puhkealaks. Kavandatud tegevustele on 9. juunil 2009.a. väljastatud Tartu linnavalitsuse poolt projekteerimistingimused, milles muuhulgas nähakse ette ka tiigi süvendamist, puhastamist ning statsionaarse madalsurve pumbajaama rajamist tiigi dendropargi poolsesse ossa. Puhkepargiga seotud tegevuste planeerimisse on kaasatud ka Supilinna Selts, kelle üheks huviks ala rekonstrueerimisel on tiigielustiku hea seisundi säilimine. Tiik on erinevate kahepaiksete, sh. kaitsealuse tiigikonna sigimisveekoguks ja elupaigaks ning oluliseks osaks Emajõe rohekoridori ökoloogilisest võrgustikust.

Pilt: Liis Keerberg

Supilinna Seltsile teeb muret see, et projekteerimistingimustes tiigielustikuga seonduvaid keskkonnaküsimusi ei käsitleta  - ei ole teada süvendamise ja pumbajaama mõjud ning viimane tiigielustiku uuring on tehtud aastal 2000. Samas hakkavad järgnevad etapid tegevuse elluviimisel lähtuma just projekteerimistingimustesse kirja pandud nõuetest, mistõttu peaks ka keskkonnamõjude osas olema eelnevalt selge, kuidas kavandatav  tiigi elurikkust mõjutama hakkab.

Õigusabi

KÕK osutas antud juhtumi puhul õigusabi, kuna tegu on juhtumiga keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkonnast, mis on üheks KÕKi huviteemaks.  

KÕK koostas argumendid projekteerimistingimuste vaidele, mille Supilinna Selts ja Eesti Roheline Liikumine esitasid 9. juulil 2009.a. Tartu Linnavalitsusele. Vaides taotleti keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  läbiviimist projekteerimistingimustele.

Tulemus

Linnavalitsus lahendas vaide 18. augustil 2009.a., nõustudes  keskkonnamõjude hindamise algatama.