Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Tallinn-Tartu kiirtee

Juhtumi kirjeldus

Tallinn-Tartu kiirtee Kose-Mäo teelõigu trassikoridori asukoht on paika pandud 1999. a. Vabariigi Valitsuse poolt. Plaanis on ehitada täiesti uus, 4-realine I klassi maantee ja praegune olemasolev tee jätta intensiivsemast kasutusest välja. Keskkonnaõiguse Keskuse poole pöördus õigusabitaotlusega Eesti Roheline Liikumine, kes soovis teada, kas alternatiivsete trassiasukohtade puudumine on seaduslik.
 

Õigusabi

KÕK koostas ERLi palvel õigusliku analüüsi, milles andis omapoolse hinnangu Vabariigi Valitsuse poolse trassivaliku õiguspärasusele ning alternatiivide käsitlemise seaduslikkusele keskkonnamõju hindamise (KMH) protsessis.  KÕKi hinnangul ei ole trassivalik toimunud õiguspäraselt, kuna trassivalik oleks pidanud toimuma üleriigilise planeeringuga, mitte Vabariigi Valitsuse otsusega. Samuti on KÕKi hinnangul ebaseaduslik lähenemine, mille kohaselt juba KMH lähteülesandes on paika pandud, milline lahendusvariant (antud juhul I klassi maantee) tuleb lõppastmes ellu viia.
 

Materjalid

Tallinn-Tartu mnt Kose-Mäo teelõigu juhtumianalüüs
Juhtumi kronoloogia