Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Tsitre detailplaneering

Juhtumi kirjeldus

Tsitre küla asub Kuusalu vallas ning jääb Lahemaa Rahvuspargi territooriumile. 25.10.2000.a. algatati seal 5,1 hektari suurusel alal detailplaneering, millega oli kavas seada ehitusõigus kokku viiele krundile. Planeeringu lähteülesandega nõuti keskkonnamõju hindamist, mis 2001. aastal ka läbi viidi. Planeering kehtestati 2008. aasta oktoobris osaliselt, kuid otsus  vaidlustati halduskohtus.

Õigusabi taotleja hinnangul ei ole võimalik tugineda 2001. aastal koostatud keskkonnamõju hindamise aruandele, kuna olukord looduses on seitsme aastaga juba muutunud ning oluliselt on muutunud ka keskkonnamõju hindamise nõuded.

Õigusabi

KÕK andis asjas õigusabi, kuna tegu on juhtumiga  keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkonnast, mis on üheks KÕKi huviteemaks.  

KÕK koostas juhtumi kohta  õigusliku analüüsi, mille käigus selgus, et 8 aasta jooksul, mil detailplaneeringut on menetletud, on planeeringute keskkonnamõju hindamise õiguslik regulatsioon oluliselt muutunud koguni kolm korda. Kuigi regulatsioon on muutunud lõpuks täpsemaks ja selgemaks, on nõuete pidev muutumine tekitanud segadust ning omavalitsus planeeringu menetlejana ning Keskkonnateenistus SMH/KSH järelevalvajana pole suutnud muutunud nõudeid planeeringu seisukohalt lahti mõtestada ja pikale veninud menetlusse integreerida.

Samuti nõustas KÕK pöördujat kohtumenetluses seoses asjaoluga, et vaidlusalune planeering kehtestati pärast pikaleveninud planeerimismenetlust, milles olnuks tegelikult õiguspärane viia läbi uus avalik väljapanek.

Tulemus

Tallinna ringkonnakohtu 4. veebruari 2010.a. otsusega vaidlusalune detailplaneering tühistati, kuid selle põhjuseks oli hoopis asjaolu, et detailplaneering oli vastuolus üldplaneeringuga, kuna selles kavandati väiksemad krundid kui üldplaneeringus ette nähtud, ent samas ei tehtud ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks.