Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Seminari ettekanded


Seminari ettekanded

  • Kliimaalase kaebeõiguse perspektiivid Eestis – Kärt Vaarmari Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert, kes tegi seminaril lühiülevaate kliimaalase kaebeõiguse väljakutsetest, võttes arvesse ka Euroopa Inimõiguste Kohtu värskeid lahendeid.
  Kliimaalase kaebeõiguse perspektiivid.pptx
  • Saksamaa põhiseaduslik kliima juhtum - kohtu argumendid piiriüleste kliimamuutuste olemuse ja nende mõju osas. – Franziska Johanna Albrecht, Green Legal Impact õigusekspert, kes tegi seminaril ülevaate kohtuasjast, kus Luisa Neubauer ja teised esitasid föderaalse kliimamuutuste seaduse peale põhiseadusliku kaebuse, et Saksamaa valitsus ei tegutsenud piisavalt kiiresti, et järgida põhiseaduslikke õigusi, sealhulgas õigust elule ja kohustust kaitsta keskkonda.
  The German constitutional climate case.pdf
  • Noored seismas piisavate kliimameetmete eest: Rootsi esimene süsteemne kliimajuhtum. – Ida Edling, Aurora Malet jurist ja kliimaaktivist, kes tegi ülevaate kohtuasjast, kus üle 600 Rootsi noore pöördusid Euroopa Inimõiguste Konventsiooni ja EL põhiõiguste harta alusel kohtusse, et nõuda riigilt teaduspõhist tegutsemist kliimamuutuste leevendamist, et kaitsta nende inimõiguseid.
  Sweden's first systemic climate case.pptx
  • Kliimaalase kaebeõiguse käsitlus Euroopa Inimõiguste Kohtu viimastes otsustes – Tim Kolk, Välisministeerium, Vabariigi Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus.
  Kliimaalase kaebeõiguse käsitlus Euroopa Inimõiguste Kohtu viimastes otsustes.pptx
  • Kliimaalane kaebeõigus Eestis kohtute vaatest – Pihel Sarv, Tallinna Halduskohtu kohtunik.
  Kliimaalane kaebeõigus Eesti kohtute vaatest.pdf

  Konverentsi korraldas Keskkonnaõiguse Keskus ja toetas Euroopa Liit projekti "Kliimamuutusega kohanemine ja kliimaõigused" („Discussions and Actions on Climate and Environment“, DACE) raames.