Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kliimamõjuga arvestamine keskkonnaotsustes

Avatud Eesti Fondi rahastatud projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" käigus on Keskkonnaõiguse Keskus koos Eesti Rohelise Liikumisega ning SEI Tallinnaga võtnud ette luua kahe aasta jooksul (2021-2023) vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste seas suurem selgus selles, kuidas, millal ja milliseid kliimamõju aspekte tuleb keskkonnamõju hindamises arvestada. Selleks on oluline jõuda ka suurema õigusselguseni selles ning kuidas kliimamõjule keskkonnaotsuste tegemisel riigi ja KOV tasandil vääriline kaal anda.

Kahe aasta jooksul plaanitud tegevused:

 • Olukorra kaardistamine - analüüs, rahvusvahelise kogemuse uurimine;
 • Eelneva põhjal valmivad juhis selle kohta, kuidas, millal ja milliseid kliimamõju aspekte keskkonnamõjude hindamisel arvestada ning kuidas kaalutlusotsustes kliimamõjudele vääriline kaal anda & Eesti olukorra õiguslik analüüs koos soovitustega, kuidas kehtiva õiguskorra kohaselt peaks keskkonnamõju hindamisel kliimamõju hindamine toimima;
 • Juhendi ja õigusliku analüüsi põhjal koolituste korraldamine kohalikele omavalitsustele ja vabaühendustele;
 • Kohalike omavalitsuste õigusnõustamine. Kuni kolme omavalitsuse nõustamine, kes soovivad keskkonnamõjude hindamise protsessis kliimamõjude hindamisega sisuliselt tegeleda;
 • Vabaühenduste õigusnõustamine olukorras, kus keskkonnamõjude hindamisel ei ole piisavalt arvestatud kliimaargumentidega;
 • Huvikaitse eelkõige juhul, kui õiguslikust analüüsist selgub, et Eesti seadusandlus on selles küsimuses lünklik.

Oodatud tulemused:

 • KOVid on teadlikumad ja oskavad keskkonnamõju hindamise tellimisel kliimaaspektidega arvestada;
 • Vabaühendused on teadlikumad kliimaaspektide hindamise olemusest keskkonnamõjude hindamisel ja oskavad huvikaitset teostades sellele tähelepanu pöörata;
 • Asjakohane juhendmaterjal loob eelduse selleks, et keskkonnamõjude hindamisel on võimalik kliimaaspekte sisuliselt hinnata;
 • Eestis on jõutud senisest suurema õigusliku selguseni, kuidas, millal ja milliseid kliimamõju aspekte saab ja tuleb keskkonnamõju hindamises arvestada ning kuidas nendele keskkonnaotsuste tegemisel vääriline kaal anda;
 • Riigi tasandil on teada, millised muudatused seadusandluses aitaksid paremini saavutada kliimaaspektide arvestamise keskkonnamõjude hindamises.
Projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.