Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Planeeringud

Juhtumid

  • KÕK esindab kohtus planeeritava rapsitoodete tööstuse läheduses elavaid maaomanikke (2018-   )

KÕK nõustab ja esindab kohtus maaomanikke, kelle elukoha lähedusse kavandatakse tööstuskompleksi rapsitoodete töötlemiseks. Tööstuskompleksi kavandati põllumaale, mitte tööstuseks ettenähtud alale. Selleks muutis kohalik omavalitsus kehtivat üldplaneeringut. Maaomanikud vaidlustasid muudatuse, pidades seda ebavajalikuks ja põhjendamatuks. KÕK nõustas maaomanikke detailplaneeringu menetluses ning esindab ka kohtuvaidluses. Kohtuasi on pooleli. Klienti nõustasid KÕKist juristid Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus.

  • KÕK esindab kohtus kohalikku ühendust seoses elamuarendusega Keila linna pargis (2016-   )

KÕK nõustab MTÜ-d Avalikult Rail Balticust (ARB) Harjumaa, Pärnumaa ja Raplamaa maakonnaplaneeringute menetluses, millega määrati kindlaks Rail Balticu trassi asukoht.

Koostöös advokaadibürooga Derling esindab Keskkonnaõiguse Keskus ARB-d ka kehtestatud planeeringute vaidlustamisel kohtus. Vaidluse all on planeeringumenetluse, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja nn Natura hindamise puudused – ebapiisav alternatiivide käsitlus, ebapiisav teabe kogumine, oluliste asjaoludega arvestamata jätmine, ebaselged ja ebatõhusad leevendusmeetmed jm, mistõttu on kahtluse all maakonnaplaneeringute õiguspärasus. Vaidlus on jõudnud Ringkonnakohtusse. Kohtuasi on pooleli. Klienti nõustavad KÕKist Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus. Vaata, milliseid suurte infrastruktuuriobjektidega seotud juhtumeid me veel lahendanud oleme.
  • Detailplaneeringu menetlusega viivitamine Harjumaal (2017-2018)
KÕK nõustas kahte peret, kes olid huvitatud Harjumaale endile uute kodude rajamisest. Probleemiks oli, et kohalik omavalitsus viivitas ehitamiseks vajaliku detailplaneeringu menetlusega, nõudes, et maaomanikud võtaks endale kohustuse vallale kuuluva tee rekonstrueerimiseks. KÕK esindas maaomanikke kohtus, vaidlustades valla tegevusetuse. Kohus rahuldas kaebuse, leides, et viivitus oli õigusvastane ja kohustas valda detailplaneeringumenetlusega jätkama. Detailplaneering kehtestati maaomanike soovitud kujul 2018. a juulis. Loe pikemalt
  • KÕK nõustas kohalikke elanikke detailplaneeringu menetluses (2017-2018)

KÕK nõustas kohalikke elanikke, kes tundsid muret Tallinna lähistele maaastikukaitsealaga, rohevõrgustiku tuumalaga ja rohevõrgustiku koridoriga vahetult piirnevale alale kavandatava karavaniparkla pärast. Arendusplaani järgi suureneks koormus kaitsealale, kuid projekti keskkonnamõjude hindamist ei algatatud, kuigi keskkonnamõju kahtluse korral näeb seadus selle ette. KÕK andis elanikele nõu detailplaneeringu avalikul arutelul esitatavate vastuväidete osas ja esindas klienti järelevalvemenetluses. Klienti nõustas KÕKist jurist Merlyn Mannov.

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Koolitused ja loengud

Seisukohad õigusloomes

Keskkonnaõiguse uudiskirja artiklid


Uuendatud 15.11.2019