Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnaload

Juhtumid

  • Keskkonnaõiguse Keskus nõustas äriühingut keskkonnalubade menetluses (2019)

KÕK nõustas 2019 oktoobris OÜ Netaman Repair Group’i vee- ja õhusaasteloa menetluses ettepanekute ja vastuväidete formuleerimisel. Ettevõtja tegeleb Põhja Tallinnas Paljassaare sadamas laevade remondiga avatud dokis. Tegevusega kaasnevad märkimisväärsed keskkonnahäiringud: õhu- ja veeheited, lõhnahäiringud ja müra. Lähimad elamud on tootmisterritooriumist ligikaudu 150m kaugusel ning pikemas perspektiivis on ruumilise arengukavade kohaselt alal lubatav vaid vähese keskkonnamõjuga väiketootmine. Klienti nõustas KÕKi jurist Kaarel Relve.

  • KÕK nõustas kohalikke elanikke Raplamaal seoses müraga (2017-2018)

KÕK nõustas kohalikke elanikke, kelle naabrusesse oli hiljuti rajatud pelleteid tootev tehas. Elanikke häiris tehasest tulev müra ja õhusaaste. KÕK nõustas kohalikke elanikke tehase kasutusloa menetluses, pidades muu hulgas läbirääkimisi kohaliku omavalitsuse ja tehase esindajatega. Läbirääkimiste tulemusena lisati kasutusloasse kõrvaltingimus, mis kohustab KOVi koostöös arendaja ja kohaliku kogukonnaga koostama välisõhu mürakaardi. Mürakaardi koostamise mõte on määrata kindlaks müra põhjustajad ja nendest leviv müra. Selle alusel koostatakse müra vähendamise tegevuskava. Klienti nõustasid KÕKist juristid Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus.
  • KÕK nõustas jäätmekäitlusettevõtet (2017)

KÕK nõustas 2017. aastal jäätmekäitlusega tegelevat ettevõtjat Ahtmel. Aitasime koostada jäätmeloa taotluse, detailplaneeringu algatamise taotluse ning nõustasime ettevõtet jäätmeloa- ja detailplaneeringu menetluses. Klienti nõustasid KÕKist juristid Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus.

  • KÕK nõustas maaomanikke seoses väljastatud kaevandamisloaga (2016-2018)

KÕK nõustas Raplamaal asuva turbatootmisala läheduses elavaid maaomanikke väljastatud kaevandamisloa küsimuses. Kaevandajale väljastati kaevandamisluba, kuigi hindamise tulemused viitasid, et kaevandamisest tekkiv müra võib norme ületada. Kaevandamisloas aga müra leevendamiseks konkreetseid lisatingimusi ei kehtestatud, vaid oli piirdutud nõudega kaebuste korral mõõtmisi teha. KÕK esindas maaomanikke nii loa- kui ka kohtumenetluses. Klienti nõustas KÕKist jurist Siim Vahtrus.

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Eelnõud

  • Tööstusheite seaduse eelnõu kavand (Keskkonnaministeeriumi tellimusel) (2012) 

Koolitused ja loengud

Seisukohad õigusloomes

Uuendatud 15.11.2019.