Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Ülevaade kaevandamisloa menetlusest

Kaevandamisloa andmise või andmata jätmise protsess algab pärast seda, kui kaevandada sooviv ettevõte või inimene esitab loataotluse. Kui taotluses on märgitud minimaalsed vajalikud andmed, algatab Keskkonnaamet kaevandamisloa menetluse ning avaldab selle kohta teate Ametlike Teadaannete veebilehel. Lisaks võidakse menetluse algusest teavitada kohalikes ja riiklikes ajalehtedes.

Menetluse algatamisel otsustatakse ka selle üle, kas algatada keskkonnamõju hindamine (KMH) või mitte. Kui kaevandatakse karjääris või turbaväljal pindalaga üle 25 ha või kaevandatakse allmaakaevandamise meetodil, tuleb keskkonnamõju igal juhul hinnata. Muudel juhtudel koostatakse keskkonnamõju eelhinnang. Selle raames hinnatakse, kas konkreetsel juhul on kaevandamise mõjud  sedavõrd suured, et nende olemust ja leevendamise võimalusi tuleks lähemalt uurida.

Kui on algatatud keskkonnamõju hindamine, koostatakse esmalt keskkonnamõju hindamise programm. Programmis kirjeldatakse, milliseid mõjusid ja milliste meetoditega uurima asutakse. Programmi mustand tehakse avalikult kättesaadavaks ning sellele võib igaüks ettepanekuid teha. Protsessi selles järgus on hea aeg kirjutada loa andjale, kui mõni mõju on tähelepanuta jäänud, või pakkuda täiendavate uuringute tegemist.

Programmi avalikustamisele ja vajadusel täiendamisele järgneb uuringute tegemine ning keskkonnamõju hindamise aruande koostamine. Aruandes kirjeldatakse kaevandamise võimalikke mõjusid ja nende leevendamise meetmeid, mis hiljem loa täiendavate tingimuste andmisel aluseks võetakse. Aruande mustandi teeb menetluse läbiviija (Keskkonnaamet) avalikult kättesaadavaks. Selles etapis tasub uurida vähemalt aruandes välja pakutud mõjude leevendamise meetmeid ning kui need tunduvad liiga üldised või ebapiisavad, siis anda sellest loa andjale kirjalikult märku.

Keskkonnamõju hindamise aruande valmimise järel jätkatakse kaevandamisloa ettevalmistamist. Kui keskkonnamõju hindamist läbi ei viida, võidakse siiski korraldada väiksemaid eksperdihinnanguid, täpsustamaks tegevuse mõjusid. Kui Keskkonnaamet on enda hinnangul piisavalt infot kogunud, koostab ta loa eelnõu ja avalikustab selle koos muude materjalidega. Praktikas antakse avalikkusele selle kommenteerimiseks vaid kaks nädalat, seega tasub kiirelt materjalidega tutvuda ja vajadusel oma seisukoht, arvamus või ettepanek esitada.

Täpsemalt saate kaevandamisloa ja keskkonnamõju menetluse üksikutest etappidest lugeda meie veebijuhisest „Oska osaleda“.


Uuendatud 12.03.2019