Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Harku-Sindi 330kV elektriliin

Harku-Sindi-Lihula marsruudile kavandab Elering uut kõrgepingeliini. 330/110 kV pingega elektriliini trassi asukoha määramiseks on algatatud teemaplaneeringud kolmes maakonnas – Harjumaal, Läänemaal ja Pärnumaal. Eesmärgiks on viia olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile.

Kaasamise kontrolltöö raames hindas KÕK kaasamise nõuete täitmist eelviidatud trassi asukoha valimiseks koostatavatesse planeringutesse. Viimane hinnang on antud seisuga 27.10.2015.

Lühikommentaar:

Avalikkuse kaasamine elektriliini asukohavalikkuse algas juba pärast lähteseisukohtade koostamist, seejuures on trassi asukoha osas olnud näha valmisolekut kaaluda erinevaid lahendusi. Üldiselt on olnud ka selge, milliseid küsimusi mitmest etapist koosnevas menetluse eri etappides arutatakse, selgemini oleks võinud olla kommunikeeritud nn I ja II eskiislahenduse erinevus.

Avalikkuse teavitamist võib pidada üldiselt heaks. Arenguruumi on eelkõige selles, et sõnastada avalikustamise teated kutsuvamas toonis.

Avalikustamise tähtaegade osas on lähtutud seaduses sätestatud miinimumidest. Arvestades dokumentide mitte liiga suurt mahtu, võis see hilisemates etappides olla põhjendatud. Küll võinuks menetluse alguse poole olla avalikustamise tähtajad pikemad (nt võib kahelda, kas 2-nädalane periood KSH programmiga tutvumiseks oli piisav). Kiiduväärseks võib pidada seda, et avalike väljapanekute ja arutelude vahele jäeti piisav ajavahemik, mis peaks võimaldama osapooltel pärast kirjalike seisukohtade esitamist ka suuliseks aruteluks ette valmistuda.

Materjalid, sh alusuuringud on üldiselt hästi kättesaadavad. Parandada saaks dokumentide esitlusviisi veebilehtedel kas andes neile selgemad pealkirjad või lisades lühidad selgitused, millist infot ühest või teisest failist saab (eriti kehtib see alusuuringute kohta).

Täpsemad hindamistulemused (.xlsx-failina)