Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Rail Baltic

Rail Baltic on kolme Balti riigi poolt kavandatav kiirraudteeprojekt, mis peaks ühendama Baltimaad EL rongivõrgustikuga.

Kaasamise kontrolltöö raames hindas KÕK kaasamise nõuete täitmist trassi asukohavalikuks koostatavatesse planeeringutesse (Harju-, Rapla- ja Pärnumaal). Viimane hinnang on antud seisuga 25.09.15

Hinded:
Lühikommentaar:
Avalikkuse kaasamine on olnud küll päris mahukas (toimunud on palju arutelusid), ent puuduseks võib pidada selge plaani puudumist, mida ühes või teises etapis arutatakse ja otsustatakse. Niiviisi talitades võib osalejatel kergesti tekkida osalemisväsimus ja -tülpimus. 

Avalikkuse teavitamisel on kasutatud palju kanaleid, sh on projektil oma veebileht ja suheldakse meediaga. Parandada saaks aga teadete sõnastust - siiani on see aeg-ajalt olnud liialt lakooniline ja keeruline, teadete lugejad ei pruugi aru saada, mida neilt tahetakse või milliseid osalemisvõimalusi neile pakutakse.

Kaasamise tähtaegade osas olid eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõu väljapaneku tähtajad selgelt ebamõistlikult lühikesed. Samuti tuleks avalike väljapanekute ja arutelude vahele jätta ajavahemik, mille vältel saaks laekunud kirjalikele ettepanekutele kirja teel vastata - seda nõuab ka Riigikohtu praktika.

Suurem osa materjale on küll kättesaadavad interneti vahendusel, ent ka projekti kodulehel ei ole neis lihtne orienteeruda. Kummastavaks võib pidada juurdepääsu piiramist täpsele kaardimaterjalile.

Täpsed hindamistulemused (.xlsx-failina)