Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Võimalikud keskkonnamõju leevendavad meetmed


Erinevate mõjude suhtes saab võtta erinevaid leevendusmeetmeid. Levinumad meetmed, lähtuvalt leevendatavast mõjust, on järgmised.

Müra:

 • karjääri ümbritsemine pinnasevallidega vm müratõketega;
 • suuremate müraallikate (nt sorteerimis- ja purustusseadmete) paigutamine elamutest jm tundlikest objektidest kaugemale, karjääri põhja;
 • kaevandamistegevuse planeerimine nii, et see algaks elamutest jm tundlikest objektidest võimalikult kaugelt ning liikumine nende suunas toimuks juba müra takistavas karjäärisüvendis;
 • tööaja, sh vedude toimumise aja piiramine;
 • materjali transport alternatiivseid teid pidi;
 • maavara transportivate veokite sõidukiiruse alandamine;
 • lõhkamismüra korral väiksemate laengute kasutamine;
 • metsa säilitamine karjääri ning elamute jm tundlike objektide vahel (või selle säilitamine võimalikult pika aja jooksul).

Tolm:

 • kõik meetmed, mis on kirjeldatud ülal müra vähendamise vahenditena;
 • karjäärisiseste (ja -väliste) teede kastmine või mittetolmava kattega katmine;
 • karjääri ümbritsevate alade niisutamine.

Põhja- ja pinnavesi:

 • kaevandamine allpool põhjavett, seda välja pumpamata;
 • karjäärist väljapumbatud vee setitamine enne jõgedesse-järvedesse juhtimist.

Liikluskoormus:

 • transpordi ajalised piirangud;
 • materjali transport alternatiivseid teid pidi;
 • veokite sõidukiiruse alandamine;
 • teede rekonstrueerimine/ümberehitamine.

Maastik:

 • korrastamisega võimalikult vara alustamine;
 • korrastamisele tingimuste seadmine, mis võimaldavad ala hiljem taas kasutada.

Lisaks mõjusid vähendavatele meetmetele võidakse kaevandamisloas ette näha seiretingimused ehk kohustus mõõta/hinnata mõjusid pärast kaevandamise algust.

Seirata võidakse näiteks:

 • mürataset;
 • saasteainete (sh tolmu) sisaldust välisõhus;
 • põhjavee kogust ja kvaliteeti kaevudes;
 • kaevandusest välja juhitava vee ja/või vooluveekogude keemilist koosseisu;
 • vibratsiooni tugevust.

Seiremeetmed ei aita küll mõjusid ära hoida, ent võivad olla siiski vajalikud selleks, et näidata mõjusid, mida loa andmisel ei arvestatud ja anda alust täiendavate nõuete kehtestamiseks.

Leevendavaks meetmeks saab pidada ka kaevandusmahtude vähendamist, sest mida rohkem maavara välja kaevatakse seda kauem või intensiivsemalt töötavad kopad, sorteerimisseadmed, veokid ja muud masinad karjääris. Kaevandusala vähendamine ei ole siiski kuigi hõlbus, vaid sellise piirangu kehtestamiseks peab olema kaalukas põhjus, nt soov vältida müranormide ületamist, vee kadumist inimeste kaevudest. Maapõueseadus keelab lisaks kaevandamisalast välja jätta selliseid maardla osi, mida ei ole majanduslikel põhjustel põhjendatud hiljem eraldi kaevandada.

Kui leiad, et kaevandamisel võiks rakendada meetmeid, mida loa eelnõus pole, anna sellest loa andjale teada! Kui loa eelnõus on meetmeid pakutud, veendu, et need oleksid ka piisavalt selged.

 

 

Uuendatud 23.11.2018