Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Avalikkuse kaasamine

Keskkonnaotsused erinevad paljudest teistest avaliku võimu otsustest selle poolest, et Eesti seadused, EL määrused ja direktiivid ning rahvusvahelised lepingud nõuavad avalikkuse kaasamist. Eesti põhiseaduski toonitab, et "Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult". Puhas õhk, joogikõlbulik vesi, loomade ja lindude säilimine on seega meie ühisvara - loomulik siis, et me kõik peaksime saama sel teemal kaasa rääkida!

Edukas avalikkuse kaasamine toob kaasa ka mitmeid käega katsutavaid hüvesid, nt lisainfot keskkonnaseisundi kohta kohalikelt elanikelt ja loodusteadlastelt või suurema teadlikkuse looduskaitselistest piirangutest.

KÕKi meeskond usub, et hea avalikkuse kaasamine on heade keskkonnaotsuste tegemise eelduseks. Samas võib osalemise reegleid või kaasamise nõudeid olla nii kodanikele kui ametnikele meeldejätmiseks liialt palju. Kõik reeglid pole seadustesse ka lihtsalt ja üheselt arusaadaval viisil kirja pandud. Seepärast oleme omalt poolt koostanud mitmeid materjale, mis peaksid keskkonnaasjades osalemist ja kaasamist hõlbustama nii ametnike kui kodanike seisukohast.

2015. a sügisel alustame uue tööriista - "kaasamise kontrolltöö" - juurutamist. Selle tööriista eesmärk on hinnata olulise keskkonnamõjuga otsuste tegemisel kaasamise nõuete ja põhimõtete järgimist, juhtida vajadusel tähelepanu vajakajäämistele ja avaldades võimalusel tunnustust tubli tööd tegevatele ametnikele. Lähemalt saate kaasamise kontrolltöö ja esimeste tulemuste kohta lugeda: http://k6k.ee/fookuses/kaasamine/kaasamise-kontrolltoo 

Kodanikule abiks osalemisel:

 
Oska osaleda - juhend olulistes otsustusprotsessides osalemiseks (2015)

Juhised selgitavad etapihaaval, kuidas viiakse läbi planeeringute, keskkonnalubade ja keskkonnamõju hindamise  menetlusi, milliseid küsimusi ühes või teises etapis otsustatakse ning kuidas oma arvamust avaldada. Ametnikule abiks kaasamisel:

 
Keskkonnainfo kättesaadavus ja kaasamine keskkonnaotsuste tegemisse (2015)

Juhis tutvustab keskkonnainfo kättesaadavusele ja keskkonnaasjadesse avalikkuse kaasamisele rahvusvahelisest, EL ja Eesti õigusest tulenevaid üldnõudeid. Rohkete näidete ja rakenduspraktikaga käsiraamat selgitab ja annab nõu,  kuidas teavet avalikustada ja avalikkust hästi kaasata. 
Soovitused avalikkuse kaasamiseks planeerimismenetluses: ülevaatlik poster ja seda täiendavad juhised
 (2012)

Praktilised ja üksikasjalikud soovitused, millistes planeerimismenetluse etappides avalikkust kaasata ja kuidas seda täpselt teha - milliseid kanaleid kasutada teadete edastamiseks, kui laialt teavitamist ette võtta jne. Lisatud on näited teadete koostamiseks ja planeeringu kohta KOV kodulehel info avaldamiseks.


 Käsiraamat  "Kuidas teha häid keskkonnaotsuseid KOV arendustegevuses?" (2010)

Käsiraamat tutvustab peamisi õiguslikke nõudeid planeerimismenetlusele ja annab nõu, milliste meetoditega avalikkust kaasata. Esitatud on kompaktne ülevaade olulisematest Riigikohtu lahenditest planeerimisasjades 2010. a seisuga.Uudised (alates 2015. a)