Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Mürakaartide koostamise juhised

Keskkonnamüra ehk välisõhus leviv inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli on Eestis, eriti suuremates asulates, märkimisväärseks keskkonnaprobleemiks.

ELis kehtiv nn keskkonnamüra direktiiv 2002/49/EÜ nõuab liikmesriikidelt strateegiliste mürakaartide koostamist. Direktiivi kohaselt on Eesti EL liikmesriigina kohustatud iga 5 aasta järel koostama välisõhu strateegilised mürakaardid üle 100 000 elanikuga linnastu ja riigi territooriumil asuvate põhimaanteede, -raudteede, -lennuväljade põhjustatud müra leviku kohta. Ka siseriiklik õigus (atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63) nõuab kohalikelt omavalitsustelt müraprobleemide esinemise korral müra kaardistamist ning tegevuskavade koostamist.

Projekti “Mürakaartide koostamist reguleerivate õigusnormide (sh EL direktiivi 2002/49/EÜ) rakendamise juhiste koostamine arvestades Eesti tingimusi” raames koostame juhised, mis aitavad praktikutel rakendada mürakaartide koostamise norme.

2019. a veebruarist kuni 2020. jaanuarini vältava projekti käigus valmivad kaks juhist:

1. Esimene käsitleb EL keskkonnamüra direktiivis nõutud metoodika rakendamist strateegiliste mürakaartide koostamisel. Projekti käigus töötame välja täpsema metoodika, mis sobib just Eesti kliima, geograafia ja müraallikatega. Juhis on mõeldud eelkõige ekspertidele, kes mürakaarte koostavad, aga ka asutustele, kes nende koostamist korraldama peavad.

Juhendit tutvustavad slaidid (Marko Ründva, veebruar 2020)

2. Teine juhis käsitleb kohalike omavalitsuste mürakaarte ning nende põhjal koostatavaid tegevuskavasid. Juhis on mõeldud abiks kohalike omavalitsuste ametnikele ning nende tellimusel töötavatele ekspertidele.

Juhendit tutvustavad slaidid (Merlyn Mannov, veebruar 2020)

Projektimeeskond: juristid Siim Vahtrus ja Merlyn Mannov, juristi abi/projektijuht Pille Priks, müraekspert Marko Ründva ja kommunikatsioonijuht Katre Liiv. 

Projekti partnerid: Keskkonnaministeerium, Tervisekaitseamet, Maa-amet ja KOV spetsialistid.

Müra on üks KÕKi strateegia fookusteemadest. KÕK on müranormide ning nende rakendusprobleemidega põhjalikumalt tegelenud alates 2008. aastast. Oleme sel teemal koostanud mitmeid analüüse ja juhiseid.

Projekti eelarve: 27 365,94 eurot. 

Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rohkem infot: projektijuht Pille Priks, telefon 56 621 787, pille@k6k.ee