Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Mullakaitse

Image: http://7.edicypages.com/photos/foto-mullakaitse.jpg

Muld on inimkonna eksistentsi kohalt üks olulisemaid keskkonnaelemente. Mitte ainult ei ole muld keskkonnaks, milles kasvavad inimeste toiduahela aluseks olevad taimed - pinnas on ka joogiveeks kasutatavat põhjavett filtreerivaks kihiks. Mullas elutsevad ka kogu biosfääri kohalt olulised mikroorganismid.

Hoolimata mulla tähtsusest, on seda pikka aega peetud elutuks ja inertseks massiks, mida seetõttu ei ole vaja keskkonnaõiguslike vahenditega reguleerida. Kliimamuutus ning põllumajanduse intensiivistumine on viimasel ajal viinud probleemide ning nendega tegeleva ühtse regulatsiooni vajaduse tunnistamiseni.                                                                                                                                                                                                                Foto: Silver Gutmann

Euroopa Komisjon töötas 2006. aastal välja mulla raamdirektiivi eelnõu, mille vastuvõtmine on aga põrkunud mõningate liikmesriikide tugevale vastuseisule Euroopa Liidu Nõukogus. Hetkel seetõttu mullakaitse otsene regulatsioon nii Euroopa Liidu kui Eesti õiguses veel puudub.

Kaudselt reguleerivad mulla kaitset põllumajandusreostuse eest Euroopa Nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ ning EL keskkonnavastutuse direktiiv, mille sätted on Eestis üle võetud keskkonnavastutuse seaduses (KeVS). Üksikuid mullakaitse norme sisaldavad ka teised õigusaktid – näiteks tööstusheite seadus, mille kohaselt kompleksloaga sätestatud nõuded peavad tagama mulla kaitse ja vältima saastuse kandumist ühest keskkonnaelemendist teise. Maapõueseadus sätestab mullakaitse normid kaevandamise puhuks. Maaparandusseadus reguleerib mullaga seonduvat maaparandustöödel.

Õigusaktid

Euroopa Liit

Eesti

Aruanded ja analüüsid

Uudiskirja uudised

Teisi infoallikaid


Uuendatud 2.10.2019