Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Vesi

Vesi on elu aluseks – seda vajavad peaaegu kõik eluvormid meie planeedil. Samas on veekeskkonda pikka aega koheldud sobiva keskkonnana, kuhu paisata erinevaid saasteaineid. Kuna selle tagajärjel tekkinud probleemid on enamasti piiriülesed, on veekeskkonna kaitsel oluline roll Euroopa Liidu õigusaktidel.

 

                                                                                                                 Foto: Silver Gutmann

Eestis on keskseks aktiks, mis sisaldab ka paljude EL direktiivide norme, veeseadus. Lisaks EL õigusest tulenevale vee kaitse nõuetele reguleerib see ka vee kasutamise tingimusi.

Euroopa Liidu keskseks siseveekogusid ning rannavett reguleerivaks õigusaktiks on vee raamdirektiiv (2000/60/EÜ), mis lähtub veekeskkonna vesikondadepõhisest kaitsest. Direktiivi eesmärgiks on luua ka ühtne, süsteemne alus vee kaitse regulatsioonile. Üheks tähtsamaks raamdirektiivi alusel välja antud EL õigusaktiks on põhjavee kaitset reguleeriv direktiiv 2006/118/EÜ. Vee raamdirektiivi kehtestamisele järgnevalt on lisandunud veel üleujutusriski hindamise ja maandamise regulatsioon direktiivis 2007/60/EÜ.

Raamdirektiivile eelneval perioodil olid EL tasandil reguleeritud üksikud valdkonnad - olmevee kvaliteedi nõuded leidusid direktiivis 98/83/EÜ, suplusvee kvaliteedi nõuded direktiivis 2006/7/EÜ, asulareovee puhastamisele esitatavad nõuded direktiivis 91/271/EMÜ. Saastuse kompleksse vältimise ja vähendamise regulatsioon aitab samuti kaasa veekvaliteedi parandamisele, vähendades tööstuse tekitatavat koormust. Vee kaitset põllumajandustegevusest tuleneva nitraadireostuse eest reguleerib direktiiv 91/676/EMÜ.

Õigusaktid


Euroopa Liit

Eesti

Kohtulahendid

Euroopa Liit

Eesti

Analüüsid ja juhised

Artiklid ja teadustööd

Uudiskirja uudised

Teisi infoallikaid


Uuendatud 2.10.2019