Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Ohtlikud ained

Tänapäevane tööstus kasutab suurt hulka erinevaid keemilisi ühendeid, töötades pidevalt välja uusi. Kuna sugugi kõik nendest ühenditest ei ole inimeste tervisele või keskkonnale ohutud, reguleeritakse teatud ainete tootmise, kasutamise ja turustamise lubatavust ka õigusaktidega. Eestis on mõned kemikaalide käsitlemise ning turustamise nõuded kehtestatud kemikaaliseaduses, samas on üha suurem hulk reegleid sätestatud otsekohalduvates EL määrustes..

Kemikaalide turule lubamine

Kõige suurem hulk erinevaid kemikaale on Euroopa Liidu tasandil kaetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 1907/2006 (nn REACH-määrus). Selle kohaselt tuleb keemilisi aineid turule laskvatel ettevõtetel üleminekuperioodi lõpuks (2018. aasta 31. maiks) registreerida kõik ained, mida nad toodavad või impordivad enam kui 1 tonni aastas. Registreerida ei tule vaidselliseid aineid, mille kasutus on reguleeritud teiste õigusaktidega (nt biotsiidid ja püsivad orgaanilised saasteained) ja üldiselt ohutuid kemikaale (nt vesi, hapnik). Määruse alusel asutatud Euroopa Kemikaaliametil on õigus hinnata kemikaalide ohutust ning väga probleemsete ainete korral otsustada nende kasutamise ja turule laskmise lubatavuse üle.

Biotsiidid

Biotsiidid on vahendid, mille aktiivsed toimeained on ette nähtud kahjulike organismide ohjamiseks keemilisel või bioloogilisel teel (nt taimekaitsevahendid). Kuigi sellised ained aitavad inimestel kaitsta end ja oma vara kahjulike organismide eest, võivad nad olla ohtlikud ka inimestele endile. Seepärast on biotsiidide kasutamine rangelt reguleeritud biotsiidiseaduse ja EL biotsiidide määrusega (EL) 528/2012. Biotsiide võib turule lasta vaid vastava loa alusel. Ühes riigis lubatud biotsiide tuleb vastava taotluse alusel üldjuhul lubada ka teistes riikides, välja arvatud kui leidub mingi eriline põhjus sellest põhimõttest kõrvale kaldumiseks. Lisaks sellele on võimalik taotleda ka nn EL-tasandi biotsiidide turustamise luba.

Püsivad orgaanilised saasteained

Püsivad orgaanilised saasteained (persistent organic pollutants e POP-id) on keskkonnas püsivad, kahjulikud ning läbi toiduahela bioakumuleerumiseks võimelised ühendid (nt pestitsiid DDT, dioksiinid, PCB-d). Kuna need ained ei lagune keskkonnas või teevad seda väga aeglaselt, on oluline nende kasutamist reguleerida rahvusvahelisel tasandil. Sellel eesmärgil loodi püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon, mis jõustus 2004.a. Sellega on ühinenud 169 osapoolt üle kogu maailma, muuhulgas ka Euroopa Liit ja Eesti. Euroopa Liidus reguleerib POP-ide kasutamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2004, mis täpsustab konventsiooni alusel võetud kohustuste täitmise korda.

Õigusaktid

Rahvusvahelised

Euroopa Liit

Eesti

Kohtulahendid

Analüüsid ja juhised

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallikaid

Uuendatud 2.10.2019